ဒညင္းသီး အဆိပ္သင့္ျခင္းႏွင့္ မစားရ မေနႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အဆိပ္ေျဖနည္း

“ ဒညင္းသီးအဆိပ္” ဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ ေခါင္းစီးတပ္၍ ေရးသားရပါသနည္း ဆိုေသာ္ ဒညင္းသီးတြင္ အမွန္ပင္“အဆိပ္” ရွိေသာေၾကာင့္ဟု စာဖတ္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒညင္းသီးတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဂ်န္ေကာလစ္အက္ဆစ္သည္ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းရွိ ျပြန္ငယ္မ်ားအတြင္း၌ အပ္ေခ်ာင္းပံု၊ပံုေဆာင္ခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။ ဒညင္းသီး ၁၀၀ ဂရမ္တြင္ ဂ်န္ေကာလစ္အက္ဆစ္ (၀.၃) မွ (၁.၃) ဂရမ္ ပါ၀င္ႏိ္ုင္ၿပီး တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး အက္ဆစ္ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစားတူညီျခင္း မရွိေပ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေက်ာက္ကပ္သည္ ခႏၶာကိုယ္မွ မလိုအပ္သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ဆီးအျဖစ္ ေန႔စဥ္ စြန္႔ထုတ္ေပးသည္။ ေန႔စဥ္ ေက်ာက္ကပ္ အတြင္းတြင္ ေသြး ၁၇၀ လီတာ၊ ေရသန္႔ဘူး (၁၇၀) ခန္႔ ပမာဏရွိ ေသြးမ်ား ျဖတ္သန္းေနၿပီး ေက်ာက္ကပ္အတြင္းရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆန္ကာငယ္မ်ားျဖင့္ အဆိပ္ အေတာက္မ်ားကို စစ္ထုတ္ သန္႔စင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ေသြးနီဥမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အယ္ရီသရိုဗိြဳင္တင္ကို ထုတ္လုပ္ေပးရသည္။ အရိုးအဆစ္မ်ားသန္မာႀကီးထြားရန္ လိုအပ္ေသာ Vitamin-D ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ရီနင္ဓာတ္ကို လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ထုတ္လုပ္ေပးရသည္။ ဒညင္းသီးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဂ်န္ေကာလစ္ အက္ဆစ္သည္ စားၿပီး ၂ နာရီမွ ၁၂ နာရီအတြင္း ေက်ာက္ကပ္အတြင္းရွိ ႁပြန္ငယ္မ်ားအတြင္းတြင္ အပ္ေခ်ာင္းပံု ပံုေဆာင္ခဲမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆီးသည္ အက္ဆစ္သေဘာရွိသျဖင့္ ဒညင္းသီး၏ ဂ်န္ေကာလစ္ အက္ဆစ္သည္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေပ်ာ္၀င္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ စြန္႔ထုတ္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ ပံုေဆာင္ခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုပံုေဆာင္ခဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းရွိ ျပြန္ငယ္မ်ား၊ ေပါက္ၿပဲျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုအခါ လူနာသည္ ခါးနာျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ေသြးေရာင္ဆီးသြားျခင္းမ်ား စတင္ခံစားရေပလိမ့္မည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပြန္ငယ္မ်ား ပိတ္ဆို႔မႈ ပိုမ်ားျပားလာပါက ဆီးလံုး၀ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေက်ာက္ကပ္ကိုထိခိုက္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါသည္။ ေဆးကုသမႈ အေနျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းရွိ ပိတ္ဆို႔ေနေသာ အပ္ေခ်ာင္းပုံ၊ ပံုေဆာင္ခဲမ်ား လြယ္ကူစြာ ေပ်ာ္၀င္ေစရန္ဆီးအက္တစ္ ျပင္းအားကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ဆိုဒီယမ္ကာဗြန္နိတ္ ထိုးေဆးမ်ား ထိုးသြင္း ကုသျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုဒီယမ္ကာဗြန္နိတ္ ထိုးေဆးမ်ားလြယ္ကူစြာမရရွိပါက Sprite, 7 up, Coca , Soda အစရွိသည့္ အျမွဳပ္ပါေသာေဖ်ာ္ရည္မ်ားကိုေသာက္သံုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းရွိ ပံုေဆာင္ခဲမ်ား၊ ပိတ္ဆို႔မႈကာလၾကာရွည္ပါက ဆီးလံုး၀ မထြက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပ်က္စီးသြားပါက လိုအပ္လွ်င္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေသာ စက္မ်ားျဖင့္ ကုသမွသာ ျပန္လည္ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္ေပရာ မေပါ့ဆသင့္ဘဲ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ အခ်ိန္မွီ သြားေရာက္ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဒညင္းသီးေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရင္းေပၚ မူတည္၍ ဆိုး၀ါးျပင္းထန္မႈ ကဲြျပားႏိုင္သည္ –

(၁) ဒညင္းသီးတစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး၊ ဒညင္းသီးအမ်ိဳးအစားပါ၀င္ေသာ အက္ဆစ္ ပမာဏ မတူညီႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ဒညင္းသီးမ်ားစြာ စားသံုးေသာ္လည္း ေက်ာက္ကပ္ကို ဆိုး၀ါးစြာမထိခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂) ဒညင္းသီးစားသံုးသူ၏မူလေက်ာက္ကပ္အေျခအေနေပၚမူတည္ျခင္း။ (ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေနသူမ်ား မစားသင့္ပါ။)

(၃) ဒညင္းသီးစားသံုးၿပီးေနာက္ တဲြဖက္စားသံုးေသာ အစားအစာမ်ား၊ ေသာက္သံုးေသာ ေရပမာဏအေပၚမူတည္၍ ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္မႈကဲြျပားႏိုင္ျခင္း။ (ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္သံုးသူသည္ ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ဂ်န္ေကာလစ္ ပံုေဆာင္ခဲမ်ား ျဖစ္ပြားရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။)

(၄) ဒညင္းသီးစားသံုးရန္ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္မႈ။ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ဒညင္းသီးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဂ်န္ေကာလစ္ အက္ဆစ္သည္ အပူခ်ိန္ ၂၀၁ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွ ၂၀၄ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္တြင္ စတင္ေပ်ာ္၀င္သည္။ (ႏွစ္ေရအနည္းဆံုး) ေရတစ္ခါဆူၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရဆူသည္အထိ ထပ္မံျပဳတ္သင့္ပါသည္။ ဒညင္းသီးကို မီးဖုတ္၍ စားသံုးျခင္းသည္ ဂ်န္ေကာလစ္အက္ဆစ္မ်ား ေပ်ာ္၀င္ရန္လံုေလာက္ေသာ အပူခ်ိန္ကို မေပးစြမ္းႏိုင္သျဖင့္ ဂ်န္ေကာလစ္ ပံုေဆာင္ခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ အခြင့္အေရး ပိုမ်ားႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူက ရိုးရာစားစရာသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ဒညင္းသီးကို က်န္းမာေရးရွဳေထာင့္မွ ၾကည့္ကာ ဒညင္းသီး အဆိပ္သင့္ျခင္း ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ၾကပါေစရန္ ရည္သန္၍ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ကမ္းရိုးတန္း ႏွစ္လည္မဂၢဇင္းမွ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ေဆးကုသမႈပါရဂူ) ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးအား ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္)

ဒညင္းသီးႀကိဳက္ရင္ ဘယ္လိုစားမလဲ

ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔ အႀကိဳက္႐ိုးရာ အစားအစာျဖစ္ေသာ ဒညင္းသီး စားျခင္းမွာ အေနာက္တိုင္း ေဆးပညာရွင္ ဆရာဝန္ႀကီမ်ား လံုးဝလက္ မခံေသာ အစားအစာ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ ၿပီးအသက္အႏၱရာယ္ ျပဳႏိုင္ေသာ အစားအစာ ျဖစ္သည္။ မ်ားမ်ားစား မိ၍ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္သြားသျဖင့္ ခြဲစိတ္ခန္းဝန္ၿပီး သံပိုက္ျဖင့္ ဆီးခ်ဴရသူ ပင္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ တညင္းသီးကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ႀကိဳက္သနည္း ဟုမူ ႏႈတ္ၿမိန္ေသာ အစားအစာျဖစ္၍ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ တညင္းသီး၏ ထူးျခားေသာ အစြမ္းသတၲိမွာ ခံတြင္းပ်က္ၿပီး စားခ်င္ေသာက္ခ်င္စိတ္ မရွိသူတို႔ေစးထန္ေသာ၊ ဖန္ၿပီးစပ္ေသာ အရသာတို႔ျဖင့္ လွ်ာေပၚရွိ အရသာ ဖုမ်ားကို ႏိုးၾကားေစၿပီး စားခ်င္ ေသာက္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဒညင္းသီး စားပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ျပဳတ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီးဖုတ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆားရည္ စိမ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖန္ဓာတ္ႏွင့္ အေစးဓာတ္ ကုန္ေအာင္ ျပဳျပင္ စားသံုး ၾကသည္။ ေရွးယခင္က မႏၱေလး ေဈးခ်ိဳေတာ္ အလယ္ေပါက္တြင္ ေရာင္းေသာ တညင္းသီး အုန္းႏို႔ဆမ္းသည္ နာမည္ႀကီးေသာ ေဈးခ်ိဳ သေရစာ ျဖစ္ခဲ့ ဖူးသည္။ ယခုထိလည္း ေက်ာ္ၾကားဆဲ၊ ေရာင္းေကာင္းဆဲ ျဖစ္သည္။

Altermative Medicine ဟုေခၚေသာ ေပါင္းကူး ေဆးပညာ ပါရဂူ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္၏ ေဟာေျပာခ်က္တြင္ ဒညင္းသီးကို ဓာတ္ခြဲ သုေတသန ျပဳၾကည့္ေသာအခါ လူကို အက်ိဳးျပဳသည့္ မည္သည့္ အဟာရ မွ်မပါဝင္ဟု ဆိုသည္။ ၎တြင္ ပါဝင္ေသာ ဖန္ေခ်ာင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကလာပ္စည္းမ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ သြားပိတ္ႏိုင္သျဖင့္ အႏၱရာယ္ ရွိသည္။ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီး ေစႏိုင္သည္။ စားသင့္သည့္ အသီး မဟုတ္။ အတိုင္း အတာမရွိ။ လံုးဝမစားသင့္ေသာ အသီးမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု တင္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး တို႔မွလာေသာ တညင္းသီးကို ျမန္မာတို ႔စားသံုးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ဝ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီဟု သိရွိရသည္။

တညင္းသီးကို ႀကိဳက္သူမ်ား အတြက္ တင္ျပလိုသည္မွာ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာေဆးပညာ ႐ႈ႕ေထာင့္မ်ားအရ ေစးထန္ပ်စ္ခြ်ဲေသာ အာေပါအာဗႏၶရ အစာျဖစ္သည္။ အာကာသကို ပ်က္ေစသျဖင့္ အေပါက္အေခါင္းမ်ား ကိုပိတ္ေစႏိုင္ေသာ အစာျဖစ္သည္။ ထိုအစာကိုစားလွ်င္ အာကာသ ပြင့္ေစတတ္ေသာ အစာႏွင့္ တြဲဖက္ စားသင့္သည္။

တညင္းသီးျပဳတ္ကို တို႔စရာမ်ားအျဖစ္စားလွ်င္ အေျဖဓာတ္အျဖစ္ ေရွာက္ရြက္ အနည္းငယ္ကို တို႔စားေပးပါ။ ပိတ္ေသာ အာကာသဓာတ္ ကိုျပန္ပြင့္ေအာင္ကူညီေပးႏိုင္သည္။

တညင္းသီး ျပဳတ္လွ်င္ သၾကားအနည္းငယ္ႏွင့္ ေရွာက္ရြက္ ထည့္ၿပီး ျပဳတ္ပါ။ ႏူးလြယ္ၿပီး အဖန္ဓာတ္၊ အေစးဓာတ္ ေလ်ာ့နည္း ေစသည္။

တညင္းသီးကို ရင့္သည့္ အသီးေရွာင္ၿပီး ႏုေသာ အသီးမ်ားကို ထက္ျခမ္းခြဲၿပီး ဖန္ပုလင္းတြင္ ထည့္ၿပီးဆားရည္ စိမ္ထားပါ။ အာကာသပိတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တြင္ အေစးဓာတ္ ပိတ္ဆို႔ ျခင္းမွ ကာကြယ္ ႏိုင္ပါသည္။

ထမင္းစားေသာအခါ ႀကိဳက္တတ္၍ တညင္းသီးမ်ားမ်ား စားမိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တညင္းသီး အုန္းႏို႔ဆမ္း စားမိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ စားၿပီးၿပီးခ်င္း သံပုရာေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ ေသာက္ေပးပါ။ အဆိပ္ မတက္ေစႏိုင္ေသာ အေျဖဓာတ္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ ရေပသည္။

Credit : မူရင္းေရးသားသူ

(Unicode Version)

ဒညင်းသီး အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့် မစားရ မနေနိုင်သူများအတွက် အဆိပ်ဖြေနည်း

“ ဒညင်းသီးအဆိပ်” ဟု အဘယ့်ကြောင့် ခေါင်းစီးတပ်၍ ရေးသားရပါသနည်း ဆိုသော် ဒညင်းသီးတွင် အမှန်ပင်“အဆိပ်” ရှိသောကြောင့်ဟု စာဖတ်သူများ သိရှိနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဒညင်းသီးတွင် ပါဝင်သည့် ဂျန်ကောလစ်အက်ဆစ်သည် ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိ ပြွန်ငယ်များအတွင်း၌ အပ်ချောင်းပုံ၊ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ဒညင်းသီး ၁၀၀ ဂရမ်တွင် ဂျန်ကောလစ်အက်ဆစ် (၀.၃) မှ (၁.၃) ဂရမ် ပါဝင်နိ်ုင်ပြီး တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး အက်ဆစ်ပါဝင်မှု အချိုးအစားတူညီခြင်း မရှိပေ။

ကျွနု်ပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကျောက်ကပ်သည် ခန္ဓာကိုယ်မှ မလိုအပ်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများကို ဆီးအဖြစ် နေ့စဉ် စွန့်ထုတ်ပေးသည်။ နေ့စဉ် ကျောက်ကပ် အတွင်းတွင် သွေး ၁၇၀ လီတာ၊ ရေသန့်ဘူး (၁၇၀) ခန့် ပမာဏရှိ သွေးများ ဖြတ်သန်းနေပြီး ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော ဆန်ကာငယ်များဖြင့် အဆိပ် အတောက်များကို စစ်ထုတ် သန့်စင်ပေးလျက် ရှိသည်။

သွေးနီဥများ ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သော အယ်ရီသရိုဗွိုင်တင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးရသည်။ အရိုးအဆစ်များသန်မာကြီးထွားရန် လိုအပ်သော Vitamin-D ထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် လိုအပ်သော ရီနင်ဓာတ်ကို လိုအပ်သော အချိန်တွင် ထုတ်လုပ်ပေးရသည်။ ဒညင်းသီးတွင် ပါဝင်သော ဂျန်ကောလစ် အက်ဆစ်သည် စားပြီး ၂ နာရီမှ ၁၂ နာရီအတွင်း ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိ ပြွန်ငယ်များအတွင်းတွင် အပ်ချောင်းပုံ ပုံဆောင်ခဲများ စတင်ဖြစ်ပေါ်သည်။

ပုံမှန်အားဖြင့် ဆီးသည် အက်ဆစ်သဘောရှိသဖြင့် ဒညင်းသီး၏ ဂျန်ကောလစ် အက်ဆစ်သည် ဆီးလမ်းကြောင်း ပျော်ဝင်ရန် မဖြစ်နိုင်ဘဲ စွန့်ထုတ်ရန် ခက်ခဲသဖြင့် ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိုပုံဆောင်ခဲများကြောင့် ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိ ပြွန်ငယ်များ၊ ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိုအခါ လူနာသည် ခါးနာခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ သွေးရောင်ဆီးသွားခြင်းများ စတင်ခံစားရပေလိမ့်မည်။

ထိုမှတစ်ဆင့် ပြွန်ငယ်များ ပိတ်ဆို့မှု ပိုများပြားလာပါက ဆီးလုံးဝ မသွားနိုင်တော့ဘဲ ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက် ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။ ဆေးကုသမှု အနေဖြင့် ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိ ပိတ်ဆို့နေသော အပ်ချောင်းပုံ၊ ပုံဆောင်ခဲများ လွယ်ကူစွာ ပျော်ဝင်စေရန်ဆီးအက်တစ် ပြင်းအားကို လျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။

အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ် ထိုးဆေးများ ထိုးသွင်း ကုသခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ် ထိုးဆေးများလွယ်ကူစွာမရရှိပါက Sprite, 7 up, Coca , Soda အစရှိသည့် အမြှုပ်ပါသောဖျော်ရည်များကိုသောက်သုံးပေးနိုင်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိ ပုံဆောင်ခဲများ၊ ပိတ်ဆို့မှုကာလကြာရှည်ပါက ဆီးလုံးဝ မထွက်နိုင်တော့ဘဲ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပျက်စီးသွားပါက လိုအပ်လျှင် ကျောက်ကပ်ဆေးသော စက်များဖြင့် ကုသမှသာ ပြန်လည်ကုသနိုင်မည်ဖြစ်ပေရာ မပေါ့ဆသင့်ဘဲ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ အချိန်မှီ သွားရောက်ကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဒညင်းသီးကြောင့် ကျောက်ကပ် ထိခိုက်ခြင်းသည် အောက်ပါ အကြောင်းအရင်းပေါ် မူတည်၍ ဆိုးဝါးပြင်းထန်မှု ကွဲပြားနိုင်သည် –

(၁) ဒညင်းသီးတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး၊ ဒညင်းသီးအမျိုးအစားပါဝင်သော အက်ဆစ် ပမာဏ မတူညီနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် အချို့သူများမှာ ဒညင်းသီးများစွာ စားသုံးသော်လည်း ကျောက်ကပ်ကို ဆိုးဝါးစွာမထိခိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

(၂) ဒညင်းသီးစားသုံးသူ၏မူလကျောက်ကပ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ခြင်း။ (ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများ၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေသူများ မစားသင့်ပါ။)

(၃) ဒညင်းသီးစားသုံးပြီးနောက် တွဲဖက်စားသုံးသော အစားအစာများ၊ သောက်သုံးသော ရေပမာဏအပေါ်မူတည်၍ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်မှုကွဲပြားနိုင်ခြင်း။ (ယေဘူယျအားဖြင့် ရေများများသောက်သုံးသူသည် ကျောက်ကပ်အတွင်း ဂျန်ကောလစ် ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပွားရန် အခွင့်အရေးနည်းပါးသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။)

(၄) ဒညင်းသီးစားသုံးရန် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်မှု။ သုတေသန တွေ့ရှိချက်အရ ဒညင်းသီးတွင် ပါဝင်သော ဂျန်ကောလစ် အက်ဆစ်သည် အပူချိန် ၂၀၁ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှ ၂၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင် စတင်ပျော်ဝင်သည်။ (နှစ်ရေအနည်းဆုံး) ရေတစ်ခါဆူပြီးလျှင် နောက်တစ်ကြိမ် ရေဆူသည်အထိ ထပ်မံပြုတ်သင့်ပါသည်။ ဒညင်းသီးကို မီးဖုတ်၍ စားသုံးခြင်းသည် ဂျန်ကောလစ်အက်ဆစ်များ ပျော်ဝင်ရန်လုံလောက်သော အပူချိန်ကို မပေးစွမ်းနိုင်သဖြင့် ဂျန်ကောလစ် ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ရန် အခွင့်အရေး ပိုများနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် စာရေးသူက ရိုးရာစားစရာသဖွယ်ဖြစ်နေသော ဒညင်းသီးကို ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှ ကြည့်ကာ ဒညင်းသီး အဆိပ်သင့်ခြင်း ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေရန် ရည်သန်၍ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ (မှတ်ချက်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ကမ်းရိုးတန်း နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်းမှ ထွန်းအောင်ကျော် (ဆေးကုသမှုပါရဂူ) ရေးသားသော ဆောင်းပါးအား ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်)

ဒညင်းသီးကြိုက်ရင် ဘယ်လိုစားမလဲ

မြန်မာ လူမျိုးတို့ အကြိုက်ရိုးရာ အစားအစာဖြစ်သော ဒညင်းသီး စားခြင်းမှာ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာရှင် ဆရာဝန်ကြီများ လုံးဝလက် မခံသော အစားအစာ ဖြစ်သည်။ ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိတ် ပြီးအသက်အန္တရာယ် ပြုနိုင်သော အစားအစာ ဖြစ်သည်။ များများစား မိ၍ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိတ်သွားသဖြင့် ခွဲစိတ်ခန်းဝန်ပြီး သံပိုက်ဖြင့် ဆီးချူရသူ ပင်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။

မြန်မာ လူမျိုးတို့သည် တညင်းသီးကို အဘယ့်ကြောင့် ကြိုက်သနည်း ဟုမူ နှုတ်မြိန်သော အစားအစာဖြစ်၍ဟု ဆိုနိုင်သည်။ တညင်းသီး၏ ထူးခြားသော အစွမ်းသတ္တိမှာ ခံတွင်းပျက်ပြီး စားချင်သောက်ချင်စိတ် မရှိသူတို့စေးထန်သော၊ ဖန်ပြီးစပ်သော အရသာတို့ဖြင့် လျှာပေါ်ရှိ အရသာ ဖုများကို နိုးကြားစေပြီး စားချင် သောက်ချင်စိတ် ဖြစ်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဒညင်းသီး စားပုံ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပြုတ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ မီးဖုတ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဆားရည် စိမ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ အဖန်ဓာတ်နှင့် အစေးဓာတ် ကုန်အောင် ပြုပြင် စားသုံး ကြသည်။ ရှေးယခင်က မန္တလေး ဈေးချိုတော် အလယ်ပေါက်တွင် ရောင်းသော တညင်းသီး အုန်းနို့ဆမ်းသည် နာမည်ကြီးသော ဈေးချို သရေစာ ဖြစ်ခဲ့ ဖူးသည်။ ယခုထိလည်း ကျော်ကြားဆဲ၊ ရောင်းကောင်းဆဲ ဖြစ်သည်။

Altermative Medicine ဟုခေါ်သော ပေါင်းကူး ဆေးပညာ ပါရဂူ ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်၏ ဟောပြောချက်တွင် ဒညင်းသီးကို ဓာတ်ခွဲ သုတေသန ပြုကြည့်သောအခါ လူကို အကျိုးပြုသည့် မည်သည့် အဟာရ မျှမပါဝင်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတွင် ပါဝင်သော ဖန်ချောင်း ကဲ့သို့သော ကလာပ်စည်းများသည် ကျောက်ကပ်တွင် သွားပိတ်နိုင်သဖြင့် အန္တရာယ် ရှိသည်။ ကျောက်ကပ်ပျက်စီး စေနိုင်သည်။ စားသင့်သည့် အသီး မဟုတ်။ အတိုင်း အတာမရှိ။ လုံးဝမစားသင့်သော အသီးမျိုး ဖြစ်သည်ဟု တင်ပြထားသည်။ သို့သော် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး တို့မှလာသော တညင်းသီးကို မြန်မာတို ့စားသုံးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝ ကျော်ခဲ့ပြီဟု သိရှိရသည်။

တညင်းသီးကို ကြိုက်သူများ အတွက် တင်ပြလိုသည်မှာ မြန်မာ့ ရိုးရာဆေးပညာ ရှု့ထောင့်များအရ စေးထန်ပျစ်ချွဲသော အာပေါအာဗန္ဓရ အစာဖြစ်သည်။ အာကာသကို ပျက်စေသဖြင့် အပေါက်အခေါင်းများ ကိုပိတ်စေနိုင်သော အစာဖြစ်သည်။ ထိုအစာကိုစားလျှင် အာကာသ ပွင့်စေတတ်သော အစာနှင့် တွဲဖက် စားသင့်သည်။

တညင်းသီးပြုတ်ကို တို့စရာများအဖြစ်စားလျှင် အဖြေဓာတ်အဖြစ် ရှောက်ရွက် အနည်းငယ်ကို တို့စားပေးပါ။ ပိတ်သော အာကာသဓာတ် ကိုပြန်ပွင့်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည်။

တညင်းသီး ပြုတ်လျှင် သကြားအနည်းငယ်နှင့် ရှောက်ရွက် ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါ။ နူးလွယ်ပြီး အဖန်ဓာတ်၊ အစေးဓာတ် လျော့နည်း စေသည်။

တညင်းသီးကို ရင့်သည့် အသီးရှောင်ပြီး နုသော အသီးများကို ထက်ခြမ်းခွဲပြီး ဖန်ပုလင်းတွင် ထည့်ပြီးဆားရည် စိမ်ထားပါ။ အာကာသပိတ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်တွင် အစေးဓာတ် ပိတ်ဆို့ ခြင်းမှ ကာကွယ် နိုင်ပါသည်။

ထမင်းစားသောအခါ ကြိုက်တတ်၍ တညင်းသီးများများ စားမိလျှင်ဖြစ်စေ၊ တညင်းသီး အုန်းနို့ဆမ်း စားမိလျှင် ဖြစ်စေ၊ စားပြီးပြီးချင်း သံပုရာဖျော်ရည် တစ်ခွက် သောက်ပေးပါ။ အဆိပ် မတက်စေနိုင်သော အဖြေဓာတ်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက် ရပေသည်။

Credit : မူရင်းရေးသားသူ

ကမ႓ာေပၚက အႀကီးဆံုး ၾကာပင္