အိမ္မွာ ေရခဲေသတၱာ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဂ်င္းအထည့္ မခံရေအာင္ ဒါကိုဖတ္ၿပီး သိမ္းထားပါ

အိမ္မွာ ေရခဲေသတၱာ တခုခုျဖစ္ရင္ ဂ်င္းအထည့္မခံရေအာင္ ဒါကိုဖတ္ျပီး သိမ္းထားပါ။

ဒါေတြ မလုပ္ပါနဲ႔

၁။ ေရခဲေသတၱာ ၏ အတြင္း၊ အျပင္ ကို ေရျဖင့္ မည္သည့္ အခါမွ ပက္ျဖန္းေဆးေၾကာျခင္း မျပဳရ။ အတြင္း ၌ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ထား သျဖင့္ ေရွာ့ျဖစ္တတ္သည္။

၂။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ မႈတ္ေဆးဘူး၊ ဓါတ္ေငြ႔ဘူးမ်ား ကို ေရခဲေသတၱာ အနီးတြင္ မသံုး ပါႏွင့္။ ေရ ခဲေသတၱာ မွ အပူေၾကာင့္ မီးေလာင္ တတ္သည္။

၃။ ေရခဲေသတၱာ တံခါး ကို အၾကာႀကီး ဖြင့္ မထားပါႏွင့္။

၄။ ပူေနေသးေသာ အစား အေသာက္ မ်ားကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း မထည့္ ပါႏွင့္။ အေအးခံၿပီး မွ ထည့္ပါ။

၅။ ကာဘြန္နိတ္ အေအးဗူး (ဥပမာ – ကိုကာကုိလာ၊ 100 Plus) စသည္ တို႔ကို အေပၚထပ္ အေအးခန္း ထဲ မထည့္ ပါႏွင့္။

၆။ ဓါတုေဗဒေဆးရည္ မ်ား၊ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား ကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

၇။ ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ပစၥည္းမ်ား ကို ၾကပ္သိပ္ေနေအာင္ ထည့့္မထား ပါႏွင့္။ ေလလွည့္ ပတ္ မႈေကာင္းေအာင္ ေနရာ လပ္ ေပးထားပါ။

၈။ ေရခဲေသတၱာ အေပၚထပ္ ေရခဲခန္း အတြင္း ပုလင္း ၊ ဖန္ခြက္ စသည္ တို႔ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ အရည္ ပုလင္း မ်ား မထည့္ပါႏွင့္။ ကြဲတတ္သည္။

၉။ ေအးခဲေနေသာ အသားငါး မ်ားႏွင့္ ယခု မွ ၀ယ္လာေသာ အသားငါး မ်ားကို အေပၚေရခဲခန္း အတြင္း အတူ ပူးကပ္ မထားပါႏွင့္။ ခြာထားပါ။

၁၀။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ အီသာ၊ ဘင္ဇင္း၊ အယ္လ္ကိုေဟာ၊ ဓါတ္ေငြ႔ မီးျခစ္ တြင္ ထည့္ေသာ အရည္ စသည္တို႔ ကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ ေပါက္ကြဲ တတ္သည္။

၁၁။ ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆးမ်ား ကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း မထည့္ ပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ထည့္ထား ပါ ဟု ညႊန္ၾကားထား သည့္ ေဆးမ်ား ကိုသာ ထည့္ပါ။

၁၂။ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား ကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

၁၃။ ေရခဲခန္း အတြင္း မွ ခဲေနေသာ အသား ငါး မ်ား ကို ထုတ္ကာ အရည္ေပ်ာ္ေစၿပီးေနာက္ ထပ္မံ ၍ ေရခဲ ခန္း အတြင္း မထည့္ ပါေတာ့ႏွင့္။ အားလံုး ကုန္ေအာင္စားပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲခန္း အတြင္း ထည့္မည့္ အသား ငါး မ်ားကို တစ္ခါ ခ်က္ေလာက္ ရံု ခုတ္ထစ္၊ ေရျဖင့္ ေသေသ ခ်ာ ခ်ာေဆးၿပီး မွ သုိေလွာင္ပါ။ ထုတ္သည့္ အခါ တြင္လည္း ထို တစ္ခါ ခ်က္ေလာက္ ရံုသာ ထုတ္ပါ။ အျခား မခ်က္ေသးေသာ အသား ငါး မ်ားကို အရည္ မေပ်ာ္ပါေစႏွင့္။ ဆက္လက္ ခဲထားပါ။

၁၄။ အပူခ်ိန္ နိမ့္တြင္ အလြယ္ တကူ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အသီး မ်ား၊ ဥပမာ – ငွက္ေပ်ာသီး၊ နာနတ္သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခြားသီး၊ စသည္ တို႔ကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

၁၅။ ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ ဟု ဆုိလွ်င္ ဆက္ မသံုးပါႏွင့္။ အတြင္းရိွ ပစၥည္းမ်ား အားလံုး ထုတ္ပါ။ ခလုတ္ကို ပိတ္ၿပီး ပလပ္ ကို ခြ်တ္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေရခဲေသတၱာျပင္ဆိုင္ သုိ ႔ပို႔ပါ။ အကယ္၍ မေတာ္တဆ ၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္ ၍ ျပင္လိုလွ်င္ နားလည္ တတ္ကြ်မ္းသူ ကိုသာ ျပန္ဆက္ခုိင္းပါ။ တတ္ေယာင္ကား မ်ားကို ဆက္ခိုင္းျခင္း၊ မသိ နားမလည္ဘဲ မိမိ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ျခင္းသည္ ဓါတ္လုိက္ မည့္ အႏၱရာယ္ေရာ၊ မီးေလာင္မည့္ အႏၱရာယ္ပါ ရိွပါသည္။

၁၆။ ေရခဲေသတၱာ ကို (သယ္သည့္ အခါ၊ ေနရာေျပာင္းသည့္ အခါ မ်ားတြင္) မည္သည့္ အခါမွ မလဲွ ပါႏွင့္။ ေထာင္ လွ်က္သာ ထားရပါမည္။

ေရခဲေသတၱာ ကို မည္ကဲ့ သို႔ ထိန္းသိမ္း ရမည္နည္း အပန္း မႀကီး လွေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ အနည္းငယ္မွ် လုပ္လွ်င္ပင္ ေရခဲေသတၱာ ၏ သက္တမ္း ကို ပိုၿပီး ရွည္ေစႏုိင္ သည္။ ထို႔ျပင္ ပ်က္ခ်ိန္ မတိုင္မီ ပ်က္မည့္ အႏၱရာယ္မွလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္။

အႏၱရာယ္ ကင္းေရး ပထမ (Safety First)

၁။ ေရခဲေသတၱာ ကို သန္႔ရွင္းေရး၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ပထမဦး စြာ ျပဳလုပ္ ရမည္ မွာ ေရခဲေသတၱာ မီးခလုတ္ ကို ပိတ္ကာ ပလပ္ခြ်တ္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရခဲေသတၱာ ကို မီး မပိတ္ဘဲ၊ ပလပ္ မခြ်တ္ဘဲ သန္႔ရွင္းေရး၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး မလုပ္ပါႏွင့္။ အလြန္ အႏၱရာယ္ မ်ားသည္။

၂။ ေလးလံေသာ၊ ကဲြႏိုင္ေသာ ပစၥည္း မ်ား ကို ေရခဲေသတၱာ အတြင္း မွ ထုတ္ပါ။

၃။ ေရခဲေသတၱာ ကို မီးပိတ္၊ ပလပ္ခြ်တ္ၿပီးလွ်င္ နံရံ မွ ခြာပါ။ ထိုသို႔ ခြာရာ တြင္ ေရခဲေသတၱာ ေအာက္ပိုင္း ကိုသာ ကိုင္ၿပီး ေျဖးညင္း စြာ ေရႊ႔ပါ။ ၾကမ္းျပင္မ်ား ကို မျခစ္မိ ေစရန္ သတိထားပါ။

၄။ ေရခဲေသတၱာ တစ္ပတ္လည္ လူ၀င္ လို႔ရႏိုင္ေလာက္သည္ ထိ ခြာထားပါ။

ေရခဲေသတၱာ ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

ပံုမွန္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေနပါ မွ ေရခဲေသတၱာ သက္တမ္းရွည္ မည္။ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ အျပင္ နံရံ မ်ားကို ေရေႏြး အနည္းငယ္ ဆြတ္ ထားေသာ သန္႔ရွင္း သည့္ အ၀တ္ျဖင့္ အနည္း ဆံုး တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သုတ္ေပးပါ။ အကယ္ ၍ အစြန္း အထင္း မ်ား ကို သာမန္ အ၀တ္စျဖင့္ သုတ္မရ ပါက ဆပ္ျပာမံႈ႔ အနည္းငယ္ ထည့္သံုး ႏိုင္သည္။ အျပင္းစား ေခ်းခြ်တ္ေဆးမ်ား သည္ ေရခဲေသတၱာ တြင္ သုတ္ထားေသာ ေဆး မ်ား ကို ထိခိုက္ေစႏုိင္၏။

၂။ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ေရခဲေသတၱာေပၚသို႔ ေရ မ်ားေလာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ဓါတ္လိုက္ တတ္သည္။

၃။ တံခါး လက္ကိုင္ မ်ားကို မူ သန္႔ရွင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ အ၀တ္စျဖင့္ ေန႔စဥ္ သုတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေပးပါ။

၄။ တံခါးရြက္ မ်ားတြင္ ေလလံုေစရန္ ရာဘာျပား မ်ား တပ္ဆင္ ထားပါသည္။ ထို ရာဘာမ်ား ကို မေပါက္ျပဲေစ ရန္ ဂရုစိုက္ပါ။ ထုိ ရာဘာ မ်ားေပၚတြင္ ေခ်းေညွာ္မ်ား ကပ္ေနျခင္းသည္ ရာဘာ၏ သက္တမ္း ကို က်ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို ရာဘာ လိုင္နာ မ်ားကို မၾကာခဏ စစ္ေဆးၿပီး ေခ်းေညွာ္ မ်ားကို သန္႔ရွင္းေပး ပါ။

၅။ အတြင္းဘက္ စင္ မ်ားတြင္ အစား အေသာက္၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားမွ က်ေသာ အရည္ မ်ားျဖင့္ ညစ္ပတ္ေန တတ္ ပါသည္။ ထို အရည္မ်ားေပေန ခဲ့ေသာ္ အ၀တ္စ သန္႔သန္႔ ကို ဆပ္ျပာရည္ အနည္းငယ္ ဆြတ္ကာ ခ်က္ျခင္း သန္႔ရွင္းေပးပါ။

၆။ အကယ္ ၍ အတြင္းဘက္ စင္မ်ားေပၚတြင္ ဟင္းခ်က္ဆီ မ်ား ေပက်ံေနေသာ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ပါ။ ထို ဆီမ်ားေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္ စင္မ်ား ကြဲအက္ ပ်က္စီး တတ္သည္။

၇။ ရက္လြန္ေနေသာ အစားအစာ မ်ားကို ဆက္ၿပီး သုိေလွာင္ မထားပါႏွင့္။ မစားဘဲ ခ်က္ျခင္း လႊင့္ပစ္ပါ။ ထို ပုပ္သိုးေနေသာ အစားအစာ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေကာင္းေသာ အစား အေသာက္ မ်ားသို႔ ကူးကာ နံေစာ္ၿပီး ေရာဂါ ရေစ တတ္သည္။

၈။ အကယ္၍ ေရခဲေသတၱာ သည္ Frost Free မဟုတ္လွ်င္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္း ၌ ေရခဲ မ်ား ကပ္တတ္ သည္။ ေရခဲ မ်ား ကပ္လာ ခဲ့ေသာ္ ေရခဲျပင္ အထူ လက္မ၀က္ခန္ ႔ရိွလာၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ေရေသတၱာ မီးကို ပိတ္၊ ပလပ္ကို ခြ်တ္ကာ အေအး ကိုေလွ်ာ့ ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရခဲ မ်ားေပ်ာ္ေအာင္ေစာင့္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေရခဲ အရည္ေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္ရာတြင္ ေရႏွင့္ေလာင္းျခင္း၊ အပူေပးျခင္း၊ ပန္ကာႏွင့္ မႈတ္ျခင္း၊ ဒါး စေသာ ခြ်န္ထက္ သည့္ အရာမ်ားျဖင့္ ထိုးခြာျခင္း စသည္တို႔ လံုး၀ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အီဗာပိုေရတာကြိဳင္ မ်ား ပ်က္စီးေစ တတ္သည္။ ေရခဲေသတၱာ ခလုတ္ ပိတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အေအးဓါတ္ေလ်ာ့ကာ ေရခဲ မ်ား သူ႔ အလို လို အရည္ေပ်ာ္ ကြာက် ကုန္ပါမည္။

၉။ ကြန္ဒင္ဆာ ကိြဳင္မ်ား ကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ပါ။ကြန္ဒင္ဆာ ကိြဳင္မ်ား သည္ ဖံုမ်ား တက္ေနကာ ညစ္ပတ္ေနလွ်င္ အပူကို ေကာင္းေကာင္းစြန္႔ ထုတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ ထိုအခါ ေရခဲေသတၱာ အလုပ္ပို လုပ္ရမည္။ မီးအား ပိုကုန္က် မည္။ သက္တမ္း တိုမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲေသတၱာ ၏ ကြန္ဒင္ဆာ ကြိဳင္မ်ား ကို ပံုမွန္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီး၏။

မည္သို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္မည္နည္း။

လြယ္ပါသည္။ ကြန္ဒင္ဆာ ကြိဳင္မ်ား ကို vacuum cleaner ရိွပါက vacuum cleaner ျဖင့္ ဖံု၊ အမႈံ မ်ားကို စုပ္ထုတ္ ပါ။ vacuum cleaner မရိွဘူးလား။ လြယ္ပါသည္။ ၾကက္ေမြး တံျမက္စည္းျဖင့္သုတ္ပါ။ ၾကက္ေမြး တံျမက္စည္း မရိွလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ အ၀တ္ စုတ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။

ကြန္ဒင္ဆာ ကြိဳင္မ်ားမွာ ပူေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ အပူေလာင္မည္။ သတိထားပါ။ ဤကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ျခင္း ကုိ အနည္းဆံုး ၆ လ တစ္ႀကိမ္၊ ၁ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ဖံုထူေသာေဒသ မ်ား တြင္ ႏွစ္္လ တစ္ႀကိမ္၊ သံုးလ တစ္ႀကိမ္ စသျဖင့္ လုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

ကြန္ဒင္ဆာ ကိြဳင္မ်ားေအာက္တြင္ ေခြ်းခံခြက္ (drip tray) ရိွတတ္ ပါသည္။ ကြန္ဒင္ဆာ မွ က်လာေသာေခြ်းမ်ား သည္ ထိုခြက္ အတြင္းတြင္ စုေနမည္။ ထုိခြက္ ကိုလည္း မၾကာခဏ သြန္ေပးရန္ လုိပါသည္။

ထိုခြက္ အတြင္းရိွေရ တြင္ ျခင္မ်ားေပါက္ဖြားႏိုင္ သည္။

ေရခဲေသတၱာ ၏ မည္သည့္ေနရာ တြင္ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ ရိွသနည္း။ေရခဲေသတၱာ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ ၍ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ မွာ ေရခဲေသတၱာ ၏ ေနာက္ဘက္၊ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ဘက္ တြင္ ရိွတတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႔ေရခဲေသတၱာ မ်ားတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ ကုိ အုပ္ မထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔ ေရခဲေသတၱာမ်ား တြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ မ်ားကို အုပ္ထား တတ္သည္။ အုပ္ထားလွ်င္ ထို အကာ မ်ားကို ျဖဳတ္ရန္ လုိပါသည္။

၁၀။ ပန္ကာ မ်ားကို သန္႔ရွင္းေပးပါ။ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္၊ သို႔မဟုတ္ အီဗာပိုေရတာ မ်ားကို ေလမႈတ္ေပးေသာ ပန္ကာမ်ား ရိွပါသည္။ ထို ပန္ကာမ်ား တြင္ ဖံုမ်ား တက္ေန ပါမည္။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ ကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေသာ အခါ ထို ပန္ကာမ်ား ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္ နက္ တည္း သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးပါ။

သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား

၁။ မီးျပတ္ သြားေသာ္လည္း မူလ ရိွေသာ အေအးဓါတ္ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ အတြင္းတြင္ ဆက္လက္ေအးေန မည္။ သို႔ေသာ္ ထို အေအး ဓါတ္ကို ထိန္းထားႏုိင္ရန္ ေရခဲေသတၱာ ဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္း ကို မၾကာခဏ မျပဳ ပါႏွင့္။ အေအးခန္း မွ အသား၊ ငါးမ်ား ကိုလည္း သည္ အတိုင္း ဆက္လက္ ထားပါ။ သို႔ေသာ္ ၂၄ နာရီ ထက္ေက်ာ္ၿပီး မီးျပတ္ၿပီ ဆိုပါမူ အေပၚထပ္ အေအးခန္း မွ အသားငါးမ်ားကို ထုတ္လိုက္ပါ။ သည္အတုိင္း ဆက္ မထားပါႏွင့္။ အေအးဓါတ္ျပယ္ၿပီး ပုပ္ကုန္ တတ္သည္။

၂။ ခရီးရက္ရွည္ ထြက္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ၃ ပတ္ အတြင္း ျပန္ေရာက္မည္ ဆုိပါက ေရခဲေသတၱာ ကို မပိတ္ဘဲ သည္အတိုင္း ထားခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အစား အေသာက္ မ်ားကို ေတာ့ ကုန္ေအာင္ သံုးခဲ့ပါ။၃ ပတ္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ေနမည္ ဆိုပါက ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ရိွသမွ် အစားအေသာက္ အားလံုးကို ထုတ္ ပါ။ ေရခဲေသတၱာ ကို သန္႔ရွင္းပါ။ ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မီးပါ ပိတ္ၿပီး ပလပ္ ကို ခြ်တ္ထား လိုက္ပါ။

ဒါေတြ သိထားဘို႔ လိုတယ္

၁။ ေရခဲေသတၱာ နံရံမ်ား ပူေနျခင္း သည္ ပံုမွန္ျဖစ္၏။ စိတ္ပူစရာ မလိုပါ။

၂။ မီးဖြင့္ ထားၿပီး ကြန္ပရက္ဆာ ေမာင္းေနလွ်င္ တုန္ေန၊ ပူေန ပါမည္။ ဤသည္မွာ လည္း ပံုမွန္ျဖစ္ သျဖင့္ စိတ္ပူစရာ မလိုပါ။

၃။ မီးျပတ္သြားၿပီး မီးျပန္ လာလွ်င္ ပံုမွန္ အေျခ အေနျပန္ေရာက္ရန္ (ေရခဲေသတၱာ လိုသည့္ အပူခ်ိန္ေရာက္ရန္) ၉ နာရီ မွ ၁၄ နာရီ ခန္႔ ၾကာပါ လိမ့္မည္။ ခ်က္ျခင္းျပန္ မေအးလာ ခဲ့ေသာ္ စိတ္မပူ ပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာ ကိုသာ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဖြင့္ထားပါ။

၄။ Frost Free သုိ႔မဟုတ္ Self-defrosting ဟုေရးထားေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ား သည္ အေပၚထပ္ ၌ ခဲလာ မည့္ ေရခဲ မ်ားကို ၆ နာရီ မွ ၈ နာရီ ၾကာတိုင္း သူ႔ဟာ သူ ျပန္ အရည္ေဖ်ာ္ေပးသြား ပါလိမ့္မည္။ သီးသန္႔ေရခဲေဖ်ာ္ေပးရန္ မလိုပါ။

၅။ ယခုေခတ္ေရခဲေသတၱာမ်ား ၌ အနံ႔ေဖ်ာက္ေပး သည့္ Platinum Deodorzing device ပါတတ္ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျပင္ကၾကည့္၍ မျမင္ ရပါ။ ေရခဲေသတၱာ အတြင္း မွ အသား ငါး မ်ား ၏ ညီွနံ႔စေသာ မေကာင္း သည့္ အန႔ံ အသက္ မ်ားကို ေဖ်ာက္ေပးပါသည္။

၆။ အကယ္ ၍ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေန ခဲ့ေသာ္၊ သို႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာ ထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ အ၀တ္ေရစို မ်ား လွန္းထား ေသာ္ ေရခဲေသတၱာ နံရံ ၌ ေခြ်းျပန္ တတ္ပါသည္။ ဤသည္ မွာ ဖန္ခြက္ အတြင္း ေရခဲ ထည့္ ထားလွ်င္ ဖန္ခြက္နံရံ ၌ ေခြ်းျပန္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ ဤသည္ မွာ ပံုမွန္ျဖစ္၍ စိတ္ပူစရာ မလိုပါ။

၇။ ေရခဲေသတၱာေအာက္ တြင္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္း မွ ေဖ်ာ္ခ် လိုက္သည့္ ေရ သုိ႔မဟုတ္ ေခြ်း မ်ားကို ခံေပးေသာ ေခြ်းခံခြက္ ရိွပါသည္။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ ေခြ်းခံခြက္ ကို ေရသြန္ စရာမလိုပါ။ အေငြ႔ပ်ံၿပီး ေရမ်ား ခန္း သြားပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ အခါ ထိုခြက္ ထဲ၌ မိႈမ်ားေပါက္လာ တတ္၊ အန႔ံ အသက္ မ်ား ထြက္လာ တတ္ ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္ေအာင္ ခြက္ ကို ပံုမွန္ေဆးေၾကာေပးရန္ လိုပါသည္။

၈။ ေရခဲ သည္ ေရခဲေသတၱာ ထဲမွ အန႔ံအသက္ မ်ားကို စုပ္ယူႏုိင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲခြက္ မ်ား နံေနတတ္ ပါသည္။ ေရခဲခြက္ မ်ား အနံ႔ အသက္ေပ်ာက္ေအာင္ ၂ လ တစ္ႀကိမ္၊ ၃ လ တစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာေပးပါ။

ေရခဲေသတၱာ ကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ။ တံခါးရြက္ တြင္ ေလလံုေအာင္ ထိန္းေပးေသာ ရာဘာလိုင္နာ ရိွသည္။ ထုိလိုင္နာ ကို မေပါက္ၿပဲ၊ မပ်က္စီးေစရန္ အထူး သတိျပဳပါ။ ထို လိုင္နာ ကဲြအက္၊ ပ်က္စီးပါ က ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္းေအးေတာ့ မည္ မဟုတ္ပါ။

ဘာျပႆနာ တက္ေနသလဲ?

ေရခဲေသတၱာ လံုး၀ အလုပ္ မလုပ္ေတာ့လွ်င္ (မေအးေတာ့လွ်င္) ေအာက္ပါ တို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ ပလပ္ ကုိ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ထိုးထား ရဲ့လား? (ပလပ္ မမိ တမိျဖစ္ေနရင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ျပန္ထိုးပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာ ရဲ့ မီးခလုတ္ ဟာ ေကာင္းေသး ရဲ့လား? (မီးခလုတ္ေကာင္းမေကာင္း ကို တျခား လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္း တစ္ခုခု (ဥပမာ – မီးပူ၊ ဆံပင္ အေျခာက္ခံစက္) စတာေတြ သံုးၿပီး စစ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ မေကာင္း ရင္ ခလုတ္လဲပါ။)

၃။ ေရခဲေသတၱာ မီးလိုင္း က breaker က်ေန သလား။ Fuse (ဖ်ဴ႔စ္) ျပတ္ေန သလား? (Breaker က်ေနရင္ ဘာေၾကာင့္ က်သလဲ အေၾကာင္းရင္း ကို ရွာပါ။ ေနာက္ျပန္တင္ပါ။

ဖ်ဴ႔စ္ျပတ္ေနရင္ တစ္ေနရာရာ မွာေရွာ့ျဖစ္ေန သလား စစ္ေဆးၿပီး အရြယ္တူ ဖ်ဴ႔စ္ကို ျပန္၀ယ္ ထည့္ပါ။ ဖ်ဴ႔စ္ကို မူလ အရြယ္ထက္ ပိုႀကီး မထားပါနဲ႔။ ေရခဲ ေသတၱာ ပ်က္စီး တတ္ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာ မ်ား အတြက္ fuse ဟာ ၁၃ အမ္ပီယာ (13A) ဖ်ဴ႔စ္ ျဖစ္ပါတယ္။)

၄။ ေရခဲေသတၱာ က ၀ိုင္ယာႀကိဳး ကို ၾကြက္ေတြ ကိုက္ျဖတ္ ထားလို႔ ျပတ္ေနသလား? (၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္ေတာက္ ပ်က္စီးေနရင္ ႀကိဳး အသစ္နဲ႔ အစား ထိုးပါ။ ျပန္ဆက္ၿပီး မသံုးပါနဲ႔။)

ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း မေအးေတာ့ လွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ အတြင္း က အပူခ်ိန္ထိန္း ခလုတ္ဟာ နံပါတ္ (၁) ကိုေရာက္ေန သလား? (ပံုမွန္ ဆိုလွ်င္ ခလုတ္ ကို နံပါတ္ ၃ မွာ ထားပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ မွာ ဆို ေအး မွာ မဟုတ္ပါ။ နံပါတ္ ၃ သို႔ျပန္ေျပာင္းပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာ အနီး မွာ အပူ ထုတ္တဲ့ (မီးဖို၊ ေနေရာင္ တိုက္ရိုက္ ထိုးက်ေနျခင္း) အရာေတြ ရိွေနသလား? (ေရခဲေသတၱာ နားမွာ မီးဖို၊ မီးပူ စတာေတြ ရိွေနရင္ ေ၀းရာ ကို ေရႊ႔ထား ပါ။ ေရခဲေသတၱာ ကို ေနထိုးေန ရင္ ေန မထိုးတဲ့ေနရာ ကို ေရႊ႔ေပးပါ။)

၃။ ေရခဲေသတၱာ တံခါး ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ပိတ္ထား ရဲ့လား။ တံခါး ဟေနသလား? (တံခါး မေစ့ရင္ အေအးေလ်ာ့ ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာ တံခါးကို ပိတ္တဲ့ အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစ့ေအာင္ ပိတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။)

၄။ ေရခဲေသတၱာ ရဲ့ တံခါး က ရာဘာ လိုင္နာေတြ ေပါက္ကဲြ ပ်က္စီးေနသလား? (တံခါး က လုိင္နာေတြေပါက္ျပဲေနရင္ အျပင္ကေလေတြ ၀င္ႏုိင္ တာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းေအးမွာ မဟုတ္ ပါ။ ဆုိင္ပို႔ၿပီး လုိင္နာ အသစ္ျပန္ထည့္ပါ။)

၅။ ေရခဲေသတၱာ တံခါး ကို အၾကာႀကီး ဖြင့္ထား သလား? (ေရခဲေသတၱာ တံခါး ကို ပစၥည္းယူၿပီး တာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းျပန္ပိတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အၾကာႀကီး ဖြင့္ မထားပါနဲ႔။)

၆။ ေရခဲေသတၱာ ထဲမွာ ပူေနေသးတဲ့ အစား အစာေတြ ထည့္ထား သလား? (ေရခဲေသတၱာထဲ မထည့္ခင္ အစားအေသာက္ေတြ ကို အရင္ အေအး ခံပါ။ ပူေနတဲ့ အစား အေသာက္ေတြ ေရခဲေသတၱာထဲ မထည့္ပါနဲ႔။)

၇။ ေရခဲေသတၱာထဲ မွာ ထည့္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြ အရမ္း မ်ားၿပီး က်ပ္သိပ္ေနသလား? (ေရခဲေသတၱာ ထဲ ပစၥည္းေတြ ထည့္တဲ့ အခါ စနစ္တက် ထည့္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ပစၥည္းေတြ နဲ႔ က်ပ္သိပ္ေန ရင္ ေလေကာင္း ေကာင္း မလွည့္ပတ္ႏုိင္ လို႔ ေကာင္းေကာင္းေအး မွာ မဟုတ္ပါ။)

၈။ ေရခဲေသတၱာ ဟာ နံရံ နဲ႔ သိပ္ကပ္ေန သလား? (ေရခဲေသတၱာ ကို နံရံ ကေန အနည္းဆံုး ၂ လက္မ ခြာထား ရပါမယ္။ နံရံ နဲ႔ သိပ္ကပ္ လြန္းေနရင္ ဒါမွ မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာ နဲ႔ နံရံ အၾကား မွာ ပစၥည္းေတြ ထည့္ထားရင္ ေလ လွည့္ပတ္မႈ မေကာင္း လို႔ ေအးမွာ မဟုတ္ပါ။ ေရခဲေသတၱာ နဲ႔ နံရံ အၾကားမွာ ဘာပစၥည္း မွ မရိွပါေစနဲ႔။

၉။ တကယ္လို႔ Damper control ပါခဲ့ ရင္ mid-position (အလယ္မွာ) ထားေပးပါ။ ေအာက္ထပ္ေရခဲေသတၱာ ခန္း ထဲက အစားအေသာက္ေတြ ေအးခဲေနလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ အတြင္း က အပူခ်ိန္ထိန္း ခလုတ္ ဟာ နံပါတ္ (၅) ကိုေရာက္ေနသလား? (နံပါတ္ ၅ ဟာ အျမင့္ဆံုး ခလုတ္ျဖစ္ လို႔ အရမ္းေအး ပါတယ္။ မလို အပ္ရင္ နံပါတ္ ၃ မွာပဲ ထားပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာထဲ မွာ စြတ္စိုေန တဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထား သလား? (အရမ္း စြတ္စိုေန တဲ့ ဥပမာ – မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ခ်ဥ္ဖတ္၊ စိတ္ ထားတဲ့ ဖရဲသီး စတာေတြဟာ ေရေငြ႔ကို ထုတ္ၿပီး တျခား အစားအေသာက္ေတြ ကို ေအးခဲေစပါတယ္။ တကယ္ လို႔ ဖရဲသီး စိတ္ ထည့္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ဒီ အတိုင္း မထည့္ ပါနဲ႔။wrapping plastic ဆိုတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို ပတ္တဲ့ ပလတ္စတ စ္ အၾကည္စ ပါးပါး ကေလး ရိွပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္ၿပီးမွ ထည့္ပါ။)

ေရခဲေသတၱာ သည္ တုန္ခါေနလွ်င္၊ အသံမ်ား ထြက္ေနလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ ထားတ့ဲ ၾကမ္းျပင္ ဟာ မညီညာ ဘဲ ေျခေထာက္ တစ္ဖက္ လြတ္ေန သလား? (ပထမ – ေရခဲေသတၱာ ထားတဲ့ ၾကမ္းျပင္ ဟာ ညီညာ တဲ့ ၾကမ္းျပင္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါ တယ္။ ေနာက္ ၿပီး ေရခဲေသ တၱာ ရဲ့ ေျခေထာက္ ေလးေခ်ာင္း စလံုး ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိေနရပါမယ္။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လြတ္ေနရင္ တစ္ခုခု နဲ႔ ခုေပးပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာေနာက္၊ ေအာက္ဘက္ က ကြန္ပရက္ဆာ ဘက္မွာ တစ္ခုခု ၀င္ေနသလား? (အေၾကာင္း တစ္စံု တစ္ခုေၾကာင့္ ကြန္ပရက္ဆာ ဘက္ကို သတၱဳ ပစၥည္းတစ္ခုခု ၀င္ေနရင္ အသံေတြျမည္ေန ပါမယ္။ အဲဒီ အခါ အဲဒီပစၥည္း ကို ရွာၿပီး ထုတ္ပစ္ပါ။)

၃။ ေခြ်းခံခြက္ (drip tray) ေခ်ာင္ေနရင္ လဲ အသံ ထြက္တတ္ ပါတယ္။ ျပန္က်ပ္ေပးပါ။

၄။ ေရခဲေသတၱာေနာက္၊ ေအာက္ဖက္ မွာ ကာထား တဲ့ အကာေတြ ေခ်ာင္ေန သလား။ ျပန္က်ပ္ေပးပါ။

ရည္ညႊန္းကိုးကား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား

1. Samsung Refrigerator Owner’s Instructions

2. LG Refrigeator Service Manual

3. Toshiba Refrigerator Instruction Manual

4. Hot Point Larger Fridge User Manal

From. လရိပ္ခ်ိဳ

ကမ႓ာေပၚက အႀကီးဆံုး ၾကာပင္