ေရလွ်ံ ေရတက္ၿပီး ေရျပန္က်သြားလွ်င္ သတိျပဳစရာမ်ား

ေရႏွင့္အတူ ေျမြ၊ ကင္း စသည္တို႔ ေမ်ာပါလာတတ္ၿပီး ေရက်သြားလွ်င္ အိမ္မ်ားအတြင္း ခိုေအာင္းက်န္ေနတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရက်သြားၿပီး အိမ္အတြင္း ၀င္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အိမ္မွေခ်ာင္ႀကိဳေျမာင္ၾကား အားလံုးကို တုတ္ျဖင့္ရိုက္ကာ ေျမြ၊ ကင္း စသည္တုိ႔ကို ေခ်ာက္လွန္႔ေမာင္းထုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အိုးမ်ား၊ ဖ်ာလိပ္မ်ား၊ ေမြ႔ယာမ်ား၊ အ၀တ္ထုတ္မ်ား၊ ဘီရိုေအာက္မ်ား၊ ထုပ္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ေခြေနတတ္သည္။

ေရေျမာင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားသို႔ မသြားပါႏွင့္ဦး။ ကေလးမ်ားကို ေရထဲတြင္ ေဆာ့ကစားျခင္း မျပဳပါေစႏွင့္ဦး။ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ား ျပတ္က်၊ ပ်က္စီးေနတတ္သျဖင့္ မီးဖြင့္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား သံုးျခင္းတုိ႔ကို ခ်က္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ေရစိုကာပ်က္စီးေနေသာ အစားအေသာက္၊ ေရ စသည္တုိ႔ကို စားသံုးျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ေရထဲတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ပါလာတတ္ သျဖင့္ ထိုေရာဂါပိုးမ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ား၌ တြယ္ကပ္ေနတတ္သည္။ ေရကုိႀကိဳခ်က္ေသာက္ပါ။

ၾကက္ေျခနီ၊ အရံမီးသတ္၊ လူမႈေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ရပ္ရြာလူႀကီးတို႔ ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေရၾကီးျခင္းနွင့္ မုန္တိုင္းသည္ တစ္ခါ၀င္ျပီးသည္နွင့္ ေနာက္ပိုင္း လမ္းေၾကာင္းသိျပီး ထပ္မံ၀င္တတ္သည္ကို အထူးသတိျပဳရန္လိုသည္။ အေရးႀကံဳလာလွ်င္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ၾကက္ေျခနီ၊ အရံမီးသတ္စေသာ လူမႈေရးအဖဲြ႔မ်ား အကူအညီျဖင့္ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။

ကုန္းျမင့္ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ လူအမ်ားေနႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ေသာက္ေရ၊ ဆန္အိတ္၊ ဆီပံုး၊ ပဲအိတ္၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ စသည့္ အစားအေသာက္၊ အေျခာက္အျခမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းကာ ထုိကုန္းျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ ေလလံုမိုးလံု အမိုးအကာလုပ္ကာထားပါ။ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအားလည္း မုိးေလ၀သေနာက္ဆံုးသတင္းကို အျမဲထုတ္ျပန္ေၾကျငာေနပါ။ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ၊ ေဆး၀ါးမ်ားစုေဆာင္းၿပီး လိုအပ္လွ်င္ အဆင္သင့္ရႏုိင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။

ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔ၿပီး တာ၀န္မ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေပးပါ။ ဥပမာ – ကေလးႏွင့္ လူႀကီးသူမမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔၊ သဲအိတ္မ်ား စုေဆာင္းေနရာခ်ထားေရးအဖဲြ႔၊ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႔၊ အစားအေသာက္ စုေဆာင္းေရးအဖဲြ႔၊ တဲေဆာက္လုပ္ေရးအဖဲြ႔ စသည္။ ဤအဖဲြ႔မ်ားကို တကယ္ေရလွ်ံလာလွ်င္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါ။ ဥပမာ – တဲထုိးနည္း၊ ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုနည္း၊ ေလွေလွာ္နည္း။

ေရလွ်ံလာလွ်င္ သံုးႏိုင္ရန္ ေလွ၊ ၀ါးေဖာင္စသည္တို႔ အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထားပါ။ ေရေဘးႀကံဳလာလွ်င္ စိတ္အားမငယ္ၾကရန္၊ အထိတ္တလန္႔မျဖစ္ၾကရန္ အားေပးရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားပါ။ အျခားရြာ၊ အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ အဆက္ျပတ္မေနေစရန္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ၾကံဆထားပါ။

ေရလွ်ံျခင္း အေရးေပၚစီမံခ်က္ အခ်ဳပ္

ေရလွ်ံလာလွ်င္ လိုအပ္မည့္ စားစရာေသာက္စရာ ေဆး၀ါးမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စုေဆာင္းထားပါ။ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားပါ။ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္သည့္ ရာသီဥတု သတင္းကို လူထုသို႔ အျမဲသတင္းေပးႏိုင္ရန္ စီမံထားပါ။ ေရလွ်ံလာသည္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ႏုိင္ရန္ တပ္လွန္႔ထားပါ။ အခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရန္ စီမံထားပါ။ ေရက်သြားလွ်င္ လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။

ေရလွ်ံျခင္းႏွင့္အတူ ပါလာတတ္ေသာေရာဂါမ်ား

ေရလွ်ံလွ်င္ အိမ္သာစေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားအားလံုးသည္ လွ်ံသည့္ေရႏွင့္အတူ ပါလာသည့္အတြက္ ေရလွ်ံသည့္အခါ ထိုေရကို အထူးသျဖင့္ သတိထားရပါမည္။ လွ်ံသည့္ေရႏွင့္ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ အ၀တ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္ စသည္တို႔ကို မထိပါေစႏွင့္။ မလဲႊမေရွာင္သာ၍ ထိုေရအတြင္းဆင္းရလွ်င္ ေရသန္႔ႏွင့္ ေရခ်ိဳးပစ္ပါ။ ဒါဏ္ရာရိွပါကလည္း ထိုေရႏွင့္ မထိပါေစႏွင့္။ အကယ္၍ ထိခဲ့လွ်င္ ေမးခိုင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လုိပါသည္။

လွ်ံေနေသာေရႏွင့္အတူ အိမ္သာအညစ္အေၾကးေရမ်ားသည္ သင့္အိမ္အတြင္း ၀င္လာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုဖာ၊ ေကာ္ေဇာ၊ ခန္းဆီး၊ စသည့္ေရစုပ္တတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် အျမင့္တြင္ တင္ထားပါ။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊ အိမ္ၾကမ္းျပင္၊ နံရံစသည္တို႔ကို ေရက်လွ်င္က်ခ်င္း ေရသန္႔ႏွင့္ေဆးေၾကာပါ။ ေရလွ်ံလွ်င္ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဗက္တီးရီးယားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္၏။

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ အူေယာင္ငန္းဖ်ား၊ ကာလ၀မ္းေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ ငွက္ဖ်ား၊ dengue haemorrhagic fever, yellow fever စသည္တို႔ ပါ၀င္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေရမ်ားကို အထူးဂရုစိုက္ ကိုင္တြယ္ စားေသာက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

Credit : ေရႊအိမ္စည္

(Unicode Version)

ရေတက်ပြီး ရေပြန်ကျသွားလျှင် သတိပြုစရာများ

ရေနှင့်အတူ မြွေ၊ ကင်း စသည်တို့ မျောပါလာတတ်ပြီး ရေကျသွားလျှင် အိမ်များအတွင်း ခိုအောင်းကျန်နေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေကျသွားပြီး အိမ်အတွင်း ဝင်တော့မည်ဆိုလျှင် အိမ်မှချောင်ကြိုမြောင်ကြား အားလုံးကို တုတ်ဖြင့်ရိုက်ကာ မြွေ၊ ကင်း စသည်တို့ကို ချောက်လှန့်မောင်းထုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် အိုးများ၊ ဖျာလိပ်များ၊ မွေ့ယာများ၊ အဝတ်ထုတ်များ၊ ဘီရိုအောက်များ၊ ထုပ်တန်းများပေါ်တွင် ခွေနေတတ်သည်။

ရေမြောင်း၊ ချောင်းမြောင်းများသို့ မသွားပါနှင့်ဦး။ ကလေးများကို ရေထဲတွင် ဆော့ကစားခြင်း မပြုပါစေနှင့်ဦး။ ဓါတ်ကြိုးများ ပြတ်ကျ၊ ပျက်စီးနေတတ်သဖြင့် မီးဖွင့်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ သုံးခြင်းတို့ကို ချက်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ ရေစိုကာပျက်စီးနေသော အစားအသောက်၊ ရေ စသည်တို့ကို စားသုံးခြင်းမပြုပါနှင့်။ ရေထဲတွင် ရောဂါပိုးများ ပါလာတတ် သဖြင့် ထိုရောဂါပိုးများသည် အစားအသောက်များ၌ တွယ်ကပ်နေတတ်သည်။ ရေကိုကြိုချက်သောက်ပါ။

ကြက်ခြေနီ၊ အရံမီးသတ်၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များ၏ အကူအညီဖြင့် ရပ်ရွာလူကြီးတို့ ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ

ရေကြီးခြင်းနှင့် မုန်တိုင်းသည် တစ်ခါဝင်ပြီးသည်နှင့် နောက်ပိုင်း လမ်းကြောင်းသိပြီး ထပ်မံဝင်တတ်သည်ကို အထူးသတိပြုရန်လိုသည်။ အရေးကြုံလာလျှင် ရပ်ရွာလူထုအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန် ကြက်ခြေနီ၊ အရံမီးသတ်စသော လူမှုရေးအဖွဲ့များ အကူအညီဖြင့် ရပ်ရွာလူကြီးများသည် အောက်ပါတို့ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါမည်။

ကုန်းမြင့်နေရာများကို ရွေးချယ်ကာ လူအများနေနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ သောက်ရေ၊ ဆန်အိတ်၊ ဆီပုံး၊ ပဲအိတ်၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ငါးခြောက် စသည့် အစားအသောက်၊ အခြောက်အခြမ်းများကို စုဆောင်းကာ ထိုကုန်းမြင့်နေရာများတွင် လေလုံမိုးလုံ အမိုးအကာလုပ်ကာထားပါ။ လုပ်သားပြည်သူများအားလည်း မိုးလေဝသနောက်ဆုံးသတင်းကို အမြဲထုတ်ပြန်ကြေငြာနေပါ။ ရှေးဦးသူနာပြုသေတ္တာ၊ ဆေးဝါးများစုဆောင်းပြီး လိုအပ်လျှင် အဆင်သင့်ရနိုင်စေရန် ပြင်ဆင်ထားပါ။

ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့ပြီး တာဝန်များ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပေးပါ။ ဥပမာ – ကလေးနှင့် လူကြီးသူမများ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့၊ သဲအိတ်များ စုဆောင်းနေရာချထားရေးအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ အစားအသောက် စုဆောင်းရေးအဖွဲ့၊ တဲဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ စသည်။ ဤအဖွဲ့များကို တကယ်ရေလျှံလာလျှင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန် ကြိုတင်လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ထားပါ။ ဥပမာ – တဲထိုးနည်း၊ ရှေးဦးသူနာ ပြုစုနည်း၊ လှေလှော်နည်း။

ရေလျှံလာလျှင် သုံးနိုင်ရန် လှေ၊ ဝါးဖောင်စသည်တို့ အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားပါ။ ရေဘေးကြုံလာလျှင် စိတ်အားမငယ်ကြရန်၊ အထိတ်တလန့်မဖြစ်ကြရန် အားပေးရမည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားပါ။ အခြားရွာ၊ အဖွဲ့များနှင့် အဆက်ပြတ်မနေစေရန် ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများကိုလည်း ကြိုတင်ကြံဆထားပါ။

ရေလျှံခြင်း အရေးပေါ်စီမံချက် အချုပ်

ရေလျှံလာလျှင် လိုအပ်မည့် စားစရာသောက်စရာ ဆေးဝါးများကြိုတင်ပြင်ဆင် စုဆောင်းထားပါ။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် လေ့ကျင့်ထားပါ။ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သည့် ရာသီဥတု သတင်းကို လူထုသို့ အမြဲသတင်းပေးနိုင်ရန် စီမံထားပါ။ ရေလျှံလာသည်နှင့် ချက်ခြင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်နိုင်ရန် တပ်လှန့်ထားပါ။ အချင်းချင်း အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန် စီမံထားပါ။ ရေကျသွားလျှင် လုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ။

ရေလျှံခြင်းနှင့်အတူ ပါလာတတ်သောရောဂါများ

ရေလျှံလျှင် အိမ်သာစသော အညစ်အကြေးများအားလုံးသည် လျှံသည့်ရေနှင့်အတူ ပါလာသည့်အတွက် ရေလျှံသည့်အခါ ထိုရေကို အထူးသဖြင့် သတိထားရပါမည်။ လျှံသည့်ရေနှင့် အစားအသောက်၊ ရေ၊ အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင် စသည်တို့ကို မထိပါစေနှင့်။ မလွဲှမရှောင်သာ၍ ထိုရေအတွင်းဆင်းရလျှင် ရေသန့်နှင့် ရေချိုးပစ်ပါ။ ဒါဏ်ရာရှိပါကလည်း ထိုရေနှင့် မထိပါစေနှင့်။ အကယ်၍ ထိခဲ့လျှင် မေးခိုင် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် လိုပါသည်။

လျှံနေသောရေနှင့်အတူ အိမ်သာအညစ်အကြေးရေများသည် သင့်အိမ်အတွင်း ဝင်လာတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုဖာ၊ ကော်ဇော၊ ခန်းဆီး၊ စသည့်ရေစုပ်တတ်သည့် ပစ္စည်းများကို တတ်နိုင်သမျှ အမြင့်တွင် တင်ထားပါ။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ၊ အိမ်ကြမ်းပြင်၊ နံရံစသည်တို့ကို ရေကျလျှင်ကျချင်း ရေသန့်နှင့်ဆေးကြောပါ။ ရေလျှံလျှင်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများမှာ ရေကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများနှင့် ဗက်တီးရီးယားများကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ ဖြစ်၏။

ရေကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများတွင် အူယောင်ငန်းဖျား၊ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ အသည်းရောင် အသားဝါ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများတွင် ငှက်ဖျား၊ dengue haemorrhagic fever, yellow fever စသည်တို့ ပါဝင် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အစားအသောက်နှင့်ရေများကို အထူးဂရုစိုက် ကိုင်တွယ် စားသောက်ကြရန် အရေးကြီးပါသည်။

Credit : ရွှေအိမ်စည်

ကမ႓ာေပၚက အႀကီးဆံုး ၾကာပင္