လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ကားေတြ မီးေလာင္ေလာင္ေနၾကတယ္ဆိုတာ

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ကားေတြ မီးေလာင္ေလာင္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား ကားအံုနာမ်ား အသိတစ္ခုတိုးေစရန္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ ကားမီးေလာင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္းယာဥ္ပိုင္ရွင္၏ ထိ္န္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈသည္လည္း အဓိကက်ပါသည္။ ကားကုိမီးေလာင္ေစသည့္ အခ်က္(၉)ခ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ

(၁) ဆီယိုစိမ့္ျခင္း

ေလာင္စာဆီစနစ္မွ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ၿပီး ယုိစိမ့္ရာမွ ကားမီးေလာင္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သာမန္ပြတ္တုိက္မႈမွျဖစ္သည့္ အပူဓာတ္ေၾကာင့္ ယုိုစိမ့္ေသာေလာင္စာဆီမွ မီးထေတာက္ႏုိင္ပါသည္။ ယုိစိမ့္မႈကို မ်က္ျမင္မေတြ႕ရေသာ္္လည္း ေလာင္စာဆီအနံ႕ရလာလွ်င္ ေလာင္စာဆီစနစ္က ယုိစိမ့္ျခင္းရွိမရွိ ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

(၂) ဂတ္စကတ္ျပတ္ျခင္း

အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲၿပီး ေရဆူျခင္းသည္ ဂတ္စကတ္ျပတ္ျခင္း၊ ေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ထုိအခ်က္မွာလည္း ဆီယုိစိမ့္တဲ့အထိျဖစ္လာၿပီး ကားမီးေလာင္ႏိုင္ပါသည္။ဂတ္စကတ္ျပတ္ပါက ေရတုိင္ကီထဲမွာ ဆီႏွင့္ ေရအေရာအေနွာျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

(၃) အိြဳင္းဆီးလ္ႏွင့္ ဆီပိုက္

Oil Seal ႏွင့္ ဆီပိုက္ေတြမွာ ေရာ္ဘာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲသည့္အခါ အရည္ေပ်ာ္ၿပီး ဒုကၡေပးႏုိင္ပါသည္။ထိုေနရာမွ ဆီစိမ့္ထြက္ၿပီး ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျခင္း၊အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္မီးပြားေလးမ်ားျဖစ္လာပါကမီးထေလာင္ႏုိင္ေစပါသည္။

(၄) အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္

မီးေလာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ရန္ အပူ၊ ေလာင္စာ ႏွင့္အာက္စီဂ်င္သုံးမ်ိဳးေပါင္းစပ္မိၿပီးကားအင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္မီးေလာင္ရျခင္းအျဖစ္မ်ားပါသည္။အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္လြန္လာသည္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီႏွင့္အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားက က်ယ္ျပန္႕လာၿပီး လွ်ံထြက္ျခင္း၊စိမ့္ထြက္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ဓာတ္ဆီက သတ္မွတ္သည့္အပူခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ပါကမီးထေတာက္ႏိုင္ပါသည္။ထုိအရာမွာ အင္ဂ်င္အနီးမွ ေလာင္စာဆီပုိ႕ေဆာင္သည့္ ေနရာတစ္ေလွ်ာက္ မီးထေတာက္ေလာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ကားမ်းာတြင္ ဆီပို႕သည့္ေရာ္ဘာပိုက္မွာအင္ဂ်င္အေပါၚမွဖတ္သြားၿပီး အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲသည့္အခါ ေရာ္ဘာပိုက္မွာအရည္ေပ်ာ္ၿပီးမီးေလာင္ေစပါသည္။

(၅) ေက်ာက္ဆန္ခါ ပိတ္ဆုိ႕ျခင္း

ေလာင္စာဆီမသန္႕ျခင္း၊ အင္ဂ်င္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားေနပါသည္။လာင္စာကို အျပည့္အ၀မေလာင္ကၽြမ္းႏုိင္ဘဲအိတ္ေဇာစနစ္ထဲတြင္ ကာဘြန္ဂ်ိဳးႏွင့္အညစ္အေၾကးေတြကုိ ပိတ္ဆို႕ေစပါသည္။ ထုိအခ်က္မွာ ေက်ာက္ဆန္ခါကုိလုံး၀ပိတ္ဆို႕သြားေစၿပီး အပူဓာတ္ကိုအင္ဂ်င္အတြင္းခန္းသို႕ျပန္ေရာက္ေစျခင္းကအင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆန္ခါကို စစ္ေဆးၿပီး သန္႕စင္ျခင္းၿပဳလုပ္သင့္သကဲ့သို႕ခိ်ဳ႕ယြင္းေနပါက ေက်ာက္ဆန္ခါအသစ္လဲလွယ္သင့္ပါသည္။

(၆) ေရတုိင္ကီခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း

အင္ဂ်င္အေအးေပးစနစ္(cooling system)ထိန္းသိမ္းမႈမရွိပါက အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲမႈမွတစ္ဆင့္ ကားမီးေလာင္သည္အထ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ေရဒီေရတာစနစ္မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းတက္သည္မွာပန္ကာၾကိဳး၊ ေရလည္အုံ၊ လည္ပတ္သည့္ရေပိုက္လုိင္းစနစ္တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။Cooling fan သီးျခားးသုံးသည့္ပန္ကာအဖြင့္အပိတ္ မွန္ကန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ေရတုိင္ကီေလ၀င္ေပါက္ေတြမွာ ဖုန္မႈန္႕မ်ားႏွင့္အမိႈက္ပိတ္ဆုိ႕ေနတက္ေသာေၾကာင့္လည္း ေလေအးေပး စနစ္ကို ခ်ိဳ႕ယြင္းေစပါသည္။သတ္မွတ္ထားသည့္ coolant အရည္ကုိသတ္မွတ္ပမာဏအတုိင္းအျပည့္ရွိေနေစရပါမည္။

(၇) သာမိုစတက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း

အေအးေပးစနစ္မွာ သာမိုစတက္ကပုံမွန္အလုပ္မလုပ္ပါက အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲေစပါသည္။သာမိုစတက္မွာ ေရတုိင္ကီအတြင္းလည္ပတ္သည့္coolant အရည္၏ အပူခ်ိန္ကုိ လုိအပ္သလိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရဒီေရတာအတြင္း အေအးဓာတ္လြန္ကဲေနပါကေရမ်ားခဲမသြားရေအာင္ သာမိုစတက္ကို ပိတ္ၿပီး အင္ဂ်င္အပူဓာတ္ႏွင့္ coolant ၏အပူခ်ိန္ကို ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ေရဒီေရတာအတြင္း အပူခ်ိန္မ်ားေနပါက သာမိုစတက္ဖြင့္ၿပီး ၀င္လာေသာေလေအးေၾကာင့္ရေဒီေရတာႏွင့္ အပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ ေရဒီေရတာက အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္မ်ားကုိစုပ္ယူေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။သာမိုစတက္ခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီး အျမဲပိတ္ေနပါက အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲေစပါသည္။

(၈) အင္ဂ်င္၀ိုင္

အင္ဂ်င္အတြင္းလည္ပတ္ၿပီး လည္ပတ္မႈေခ်ာေမြ႕ေစရုံသာမက အင္ဂ်င္၏ အပူကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္မွာ အင္ဂ်င္၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။အင္ဂ်င္၀ုိင္မွာ သက္တမ္းရင့္ေနၿပီးအမိႈက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးေတြ ေရာေထြးေနပါက အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲတာျဖစ္ေစပါသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို ပုံမွန္စစ္ေဆးလဲလွယ္သင့္ပါသည္။

(၉) ၀ါယာေရွာ႕

ဘက္ထရီမွထြက္လာသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ မီးပြားမ်ားက ယုိစိမ့္သည့္ဆီႏွင့္ ဆီေငြ႕ေတြေတြ႕ထိၿပီး မီးေလာင္ႏိုင္ပါသည္။၀ါယာၾကိဳးေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးျခင္းမွတစ္ဆင့္၀ါယာေရွာ႕ျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္၀ါယာၾကိဳးရွိႏုိင္သည့္နေရာတုိင္းတြင္ ေရွာ့ရွိႏိုင္ပါသည္။ကားႏွင့္ အင္ဂ်င္၀န္းက်င္မွာဆီႏွင့္ေလာင္စာဆီေတြေပက်န္ညစ္ပတ္ေနျခင္းမွမီးေလာင္မႈကိုုျဖစ္ေစပါသည္။ကား၏ မူလပါေသာ၀ါယာရင္းလိုင္းမွအပအျခားပါ၀ါမကူးျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။မူလကမပါေသာ ႏွင္းခြဲမီး၊ LEDအလွမီးအစရွိသည္တုိ႕ကို မိမိသေဘာျဖင့္မကၽြမ္းက်င္ပဲ တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ဝါယာေရွာ့ျဖစ္ေစပါသည္။ကၽြမ္းက်င္သည့္ ၀ါယာရင္းဆရာႏွင့္စနစ္တက်တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ကားဘက္ထရီမွ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ေပႏိုိင္၍ ဘက္ထရီကုိလည္းပုံမွန္စစ္ေဆးရပါမည္။ေလာင္စာဆီပါ၀ါမျပည့္ျခင္း မသန္႕ရွင္းျခင္းအစရွိေသာ ေလာင္စာဆီေၾကာင့္ ကာဘြန္ဂ်ိဳးပိတ္တာပလပ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းေၾကာင့္အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲႏုိင္္ေသာေၾကာင့္သန္႕ရွင္းမွန္ကန္ေသာ ေလာင္စာဆီေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။၀ါယာရင္းဆုိင္အမွားေၾကာင့္ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျခင္း၊ဘက္ထရီေရွာ့ျဖစ္ျခင္း၊ ဆီပိုက္လိုင္းၿဖဳတ္ၿပီးျပန္တပ္ဆင္တာ မေသခ်ာျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းကားမီးေလာင္သည္အထိျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျပဳျပင္ေပးေသာ္လည္း ကိုယ္တုိင္က စစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္ေလ့လာထားသင္ထားသင့္ပါသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ကားေတြ မီးမေလာင္သင့္ပဲေလာင္ရတဲ့ အထဲမွာ တကယ္မကၽြမ္းက်င္ မတတ္ကၽြမ္းပဲ အျဖစ္လုပ္ေနတဲ့ ကားဝါယာရင္းလုပ္တဲ့သူေတြေၾကာင့္ ၆၀% ပါတယ္။ မယံုရင္ ကားမီးေလာင္ဖူးတဲ့ သူေတြနဲ႕ ကားေတြကိုလုိက္ျပီးစစ္တမ္း ေကာက္ၾကည့္လိုက္ပါ။ မီးေလာင္သြားတဲ့ ကားကို ဝါယာရင္းျပဳျပင္ထားျခင္း ရွိမရွိ ကိုယ္တိုင္က ကားေတြနဲ႕ ပါတ္သက္ရင္ဝါသနာပါတာေၾကာင့္ ကားနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ဂရုေတြ အေတာ္မ်ားကို ဝင္ထားျပီး လိုက္ၾကည့္ျဖစ္တယ္။အဲ့ဒီထဲမွာ ဘာကိုသြားေတြ႕သလဲဆိုေတာ့မလိုအပ္ပဲနဲ႕ ကားအလွမီးေတြ ဆင္တာ၊မလိုအပ္ပဲနဲ႕ မီးလံုးၾကီးေတြ ဆင္တာပဲ။

ဆင္တဲ့ေနရာမွာလည္း တကယ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူမ်ိဳးနဲ႕ ေသျခာတြက္ခ်က္ျပီး ဆင္တာ မဟုတ္ပဲ ထိမီးလင္း ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႕ ဆင္ၾကတယ္။ဥပမာအပိုမီး တပ္ခ်င္ရင္ အပိုတပ္မည့္ မီးရဲ႕သံုးဆြဲမည့္ ဝပ္အားကို တြက္ရမယ္။စီးဆင္းမည့္ အမ္ပီယာကို တြက္ရမယ္။ဒါမွ ထပ္ျပီးတပ္မည့္ မီးကို လက္ရွိ ရွိေနတဲ့မီးလိုင္းကေန ဆင့္ပြားယူလို႕ ရမလား၊ဘက္ထရီ အရင္းကေန တခါတည္းသြားယူရမလားဆိုတာ သိႏိုင္မယ္။

အခု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ေနရတာကနီးစပ္ရာမီးလိုင္းကေန ယူလုိက္မယ္။ုပီးရင္ ဆက္လိုက္မယ္။ ဒါဆို ခလုတ္ဖြင့္လိုက္ရင္ မီးလင္းျပီ။ဒီေတာ့ လက္ရွိတပ္ထားတဲ့ ဒါဏ္ခံၾကိဳးFuse က ျပတ္သြားတယ္။ လက္ရွိတပ္ထားတာက ၅ အမ္ပီယာ (5 Amp)ခံႏိုင္တာက ျပတ္သြားတယ္၊ဒီေတာ့ မျပတ္ေအာင္ ၁၅ အမ္ပီယာ(15 Amp) ထည့္လိုက္တယ္။ဒီလိုပဲ လြယ္လြယ္ေလး လုပ္ၾကတယ္။တကယ္ေတာ့ ထုတ္လုပ္သူက 5 AmpFuse တပ္ထားတယ္ဆိုတာအဲ့ဒီမီးလိုင္းက 5 Amp ပဲ ႏိုင္လို႔ / သံုးဖို႕ သင့္ေတာ္လို႕ တပ္ထားၾကတာပါ။

ဒါကို ေရႊျမန္မာမ်ားက အမ္ပီယာ ၾကီးရင္Fuse မျပတ္ေတာ့ဘူး ပိုေကာင္းတယ္ ဆိုျပီးတတ္ၾကပါတယ္။ အလြန္လႊဲမွားတဲ့ အယူအဆပါ။Fuse ဆိုတာ ျပတ္မွ ေကာင္းပါတယ္။Breaker ဆိုရင္လည္း ျပဳတ္မွ ေကာင္းပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း Breaker ေတြ ELCB ေတြRCCB ေတြ RCB ေတြ မွာဆိုရင္ ျပဳတ္မျပဳတ္ စမ္းရေအာင္ Test Button ေလး ထည့္ထားေပးပါတယ္။ Fuse မျပတ္ Breaker မျပဳတ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝါယာၾကိဳးက မႏိုင္ဝန္ထမ္းရတာမ်ားလို႕ ပူလာ၊အပူလြန္ျပီး မီးေလာင္တတ္ပါတယ္။ဒါက Fuse အၾကီးၾကီးေတြကို လြဲမွားစြာသံုးတဲ့ အက်ိဳးဆက္ပါ။သင့္ေတာ္တဲ့ ဝါယာၾကိဳး အရြယ္အစားနဲ႕ Fuse ကို မွန္ကန္စြာ တပ္ဖို႕ အရမ္း အေရးၾကီးပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု သိပ္ကိုေၾကာက္စရာေကာင္းတာတစ္ခုက ကားအင္ဂ်င္ခန္းထဲမွာ ျပင္ထားတဲ့ဝါယာၾကိဳးကို သာမန္အိမ္သံုး အေပါစား အနီအနက္၂ ပင္လိမ္ၾကိဳးေလးေတြနဲ႕ သြယ္ထားတာ ေတြ႕ရတာပဲ။ ဒါကို ကားဝယ္ေရာင္း ဂရုေတြ ကားဖန္ဂရုေတြရဲ႕အင္ဂ်င္ခန္း ဓာတ္ပံုေတြ ျပထားတဲ့ ေနရာမွာမေတြ႕ခ်င္ဆံုးပါပဲ။ဒီ နီနက္ ၂ ပင္လိမ္ၾကိဳး အပူခံႏိုင္မခံႏိုင္ကေတာ့သာမန္မီးအပူကေလးနဲ႕ေတာင္ အသာကေလးအရည္ေပ်ာ္သြားတတ္တာ လူတိုင္း သိၾကပါတယ္။

ကားအင္ဂ်င္ခန္းဆိုတာ အလြန္ပူတဲ့ေနရာတစ္ခုပါ။ အင္ဂ်င္ခန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းမည့္ ဝါယာၾကိဳးဆိုတာ သမန္ကာလွ်ံကာ ၾကိဳးမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။အပူဓာတ္၊ ဓာတုပစၥည္းဒဏ္ေတြကို ခံႏိုင္ေအာင္အထူးထုတ္ထားတဲ့ ဝါယာၾကိဳးမ်ိဳးပါ။ဒါကို သာမန္ၾကိဳးကေလးေတြနဲ႕ သြယ္တန္းထားတာ ဘယ္ေလာက္မ်ား အႏၱရာယ္နဲ႕ နီးကပ္ေနသလဲဆိုတာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြ ယာဥ္ေမာင္ေတြ သတိထားသင့္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကားကို ဝါယာရင္းနဲ႕ပါတ္သက္လို႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ က်န္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျပင္ဆင္လို႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျပင္ဆင္ရေတာ့မယ္ ဆိုရင္အမွန္တကယ္ တတ္ကၽြမ္းျပီး သိနားလည္တဲ့ သူေတြထံမွာပဲ ျပင္ဖုိ႕ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ သိန္းရာေက်ာ္တန္ ကားတစ္စီးနဲ႕ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အသက္တစ္ေခ်ာင္း အတြက္ ဘာမဟုတ္တဲ့ ေငြေလး ၁ သိန္း ၂ သိန္းေလာက္ကို ျမင္မေနၾကပါနဲ႕လို႕ပဲ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။

ျပန္လည္မ်ွေဝေပးပါသည္

ဘဝခဏ ခရီးသည္ မရဏလမ္းမေပၚက ကုန္ကားသမားတစ္ေယာက္ Thar Aye (ၿမိဳင္)

(Unicode Version)

လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဘယ်ကြောင့် ကားတွေ မီးလောင်လောင်နေကြတယ်ဆိုတာ

လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ အဘယ်ကြောင့် ကားတွေ မီးလောင်လောင်နေကြတယ်ဆိုတာ ယာဉ်မောင်းသူများ ကားအုံနာများ အသိတစ်ခုတိုးစေရန် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ကားမီးလောင်ရသည့် အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုသည်လည်း အဓိကကျပါသည်။ ကားကိုမီးလောင်စေသည့် အချက်(၉)ချက်ရှိပါသည်။ ယင်းအချက်များမှာ

(၁) ဆီယိုစိမ့်ခြင်း

လောင်စာဆီစနစ်မှ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး ယိုစိမ့်ရာမှ ကားမီးလောင်မှုအများဆုံးဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သာမန်ပွတ်တိုက်မှုမှဖြစ်သည့် အပူဓာတ်ကြောင့် ယိုစိမ့်သောလောင်စာဆီမှ မီးထတောက်နိုင်ပါသည်။ ယိုစိမ့်မှုကို မျက်မြင်မတွေ့ရသော်လည်း လောင်စာဆီအနံ့ရလာလျှင် လောင်စာဆီစနစ်က ယိုစိမ့်ခြင်းရှိမရှိ ချက်ချင်းစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။

(၂) ဂတ်စကတ်ပြတ်ခြင်း

အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲပြီး ရေဆူခြင်းသည် ဂတ်စကတ်ပြတ်ခြင်း၊ ပေါက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ထိုအချက်မှာလည်း ဆီယိုစိမ့်တဲ့အထိဖြစ်လာပြီး ကားမီးလောင်နိုင်ပါသည်။ဂတ်စကတ်ပြတ်ပါက ရေတိုင်ကီထဲမှာ ဆီနှင့် ရေအရောအနှောဖြစ်လာတတ်ပါသည်။

(၃) အွိုင်းဆီးလ်နှင့် ဆီပိုက်

Oil Seal နှင့် ဆီပိုက်တွေမှာ ရော်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲသည့်အခါ အရည်ပျော်ပြီး ဒုက္ခပေးနိုင်ပါသည်။ထိုနေရာမှ ဆီစိမ့်ထွက်ပြီး ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်း၊အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မီးပွားလေးများဖြစ်လာပါကမီးထလောင်နိုင်စေပါသည်။

(၄) အင်ဂျင်အပူချိန်

မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ရန် အပူ၊ လောင်စာ နှင့်အာက်စီဂျင်သုံးမျိုးပေါင်းစပ်မိပြီးကားအင်ဂျင်အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့်မီးလောင်ရခြင်းအဖြစ်များပါသည်။အင်ဂျင်အပူချိန်လွန်လာသည်နှင့် လောင်စာဆီနှင့်အင်ဂျင်ဝိုင်များက ကျယ်ပြန့်လာပြီး လျှံထွက်ခြင်း၊စိမ့်ထွက်ခြင်းများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ဓာတ်ဆီက သတ်မှတ်သည့်အပူချိန်ကျော်လွန်ပါကမီးထတောက်နိုင်ပါသည်။ထိုအရာမှာ အင်ဂျင်အနီးမှ လောင်စာဆီပို့ဆောင်သည့် နေရာတစ်လျှောက် မီးထတောက်လောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။အချို့ကားမျးာတွင် ဆီပို့သည့်ရော်ဘာပိုက်မှာအင်ဂျင်အပေါါ်မှဖတ်သွားပြီး အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲသည့်အခါ ရော်ဘာပိုက်မှာအရည်ပျော်ပြီးမီးလောင်စေပါသည်။

(၅) ကျောက်ဆန်ခါ ပိတ်ဆို့ခြင်း

လောင်စာဆီမသန့်ခြင်း၊ အင်ဂျင်ကျနေခြင်းကြောင့်ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှုများနေပါသည်။လာင်စာကို အပြည့်အဝမလောင်ကျွမ်းနိုင်ဘဲအိတ်ဇောစနစ်ထဲတွင် ကာဘွန်ဂျိုးနှင့်အညစ်အကြေးတွေကို ပိတ်ဆို့စေပါသည်။ ထိုအချက်မှာ ကျောက်ဆန်ခါကိုလုံးဝပိတ်ဆို့သွားစေပြီး အပူဓာတ်ကိုအင်ဂျင်အတွင်းခန်းသို့ပြန်ရောက်စေခြင်းကအင်ဂျင်အပူလွန်ကဲမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျောက်ဆန်ခါကို စစ်ဆေးပြီး သန့်စင်ခြင်းပြုလုပ်သင့်သကဲ့သို့ချို့ယွင်းနေပါက ကျောက်ဆန်ခါအသစ်လဲလှယ်သင့်ပါသည်။

(၆) ရေတိုင်ကီချို့ယွင်းခြင်း

အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ်(cooling system)ထိန်းသိမ်းမှုမရှိပါက အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲမှုမှတစ်ဆင့် ကားမီးလောင်သည်အထ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ရေဒီရေတာစနစ်မှာ ချို့ယွင်းတက်သည်မှာပန်ကာကြိုး၊ ရေလည်အုံ၊ လည်ပတ်သည့်ရပေိုက်လိုင်းစနစ်တို့ဖြစ်ပါသည်။Cooling fan သီးခြားးသုံးသည့်ပန်ကာအဖွင့်အပိတ် မှန်ကန်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ရေတိုင်ကီလေဝင်ပေါက်တွေမှာ ဖုန်မှုန့်များနှင့်အမှိုက်ပိတ်ဆို့နေတက်သောကြောင့်လည်း လေအေးပေး စနစ်ကို ချို့ယွင်းစေပါသည်။သတ်မှတ်ထားသည့် coolant အရည်ကိုသတ်မှတ်ပမာဏအတိုင်းအပြည့်ရှိနေစေရပါမည်။

(၇) သာမိုစတက် ချို့ယွင်းခြင်း

အအေးပေးစနစ်မှာ သာမိုစတက်ကပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ပါက အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲစေပါသည်။သာမိုစတက်မှာ ရေတိုင်ကီအတွင်းလည်ပတ်သည့်coolant အရည်၏ အပူချိန်ကို လိုအပ်သလိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရေဒီရေတာအတွင်း အအေးဓာတ်လွန်ကဲနေပါကရေများခဲမသွားရအောင် သာမိုစတက်ကို ပိတ်ပြီး အင်ဂျင်အပူဓာတ်နှင့် coolant ၏အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ရေဒီရေတာအတွင်း အပူချိန်များနေပါက သာမိုစတက်ဖွင့်ပြီး ဝင်လာသောလေအေးကြောင့်ရဒေီရေတာနှင့် အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ရေဒီရေတာက အင်ဂျင်အပူချိန်များကိုစုပ်ယူလျှော့ချပေးပါသည်။သာမိုစတက်ချို့ယွင်းပြီး အမြဲပိတ်နေပါက အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲစေပါသည်။

(၈) အင်ဂျင်ဝိုင်

အင်ဂျင်အတွင်းလည်ပတ်ပြီး လည်ပတ်မှုချောမွေ့စေရုံသာမက အင်ဂျင်၏ အပူကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်မှာ အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ပါသည်။အင်ဂျင်ဝိုင်မှာ သက်တမ်းရင့်နေပြီးအမှိုက်နှင့် အညစ်အကြေးတွေ ရောထွေးနေပါက အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲတာဖြစ်စေပါသည်။ထို့ကြောင့်အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးလဲလှယ်သင့်ပါသည်။

(၉) ဝါယာရှော့

ဘက်ထရီမှထွက်လာသည့် လျှပ်စစ်မီးကြောင်းကြောင့် ဖြစ်လာသည့် မီးပွားများက ယိုစိမ့်သည့်ဆီနှင့် ဆီငွေ့တွေတွေ့ထိပြီး မီးလောင်နိုင်ပါသည်။ဝါယာကြိုးဆွေးမြေ့ပျက်စီးခြင်းမှတစ်ဆင့်ဝါယာရှော့ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ဝါယာကြိုးရှိနိုင်သည့်နရောတိုင်းတွင် ရှော့ရှိနိုင်ပါသည်။ကားနှင့် အင်ဂျင်ဝန်းကျင်မှာဆီနှင့်လောင်စာဆီတွေပေကျန်ညစ်ပတ်နေခြင်းမှမီးလောင်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ကား၏ မူလပါသောဝါယာရင်းလိုင်းမှအပအခြားပါဝါမကူးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။မူလကမပါသော နှင်းခွဲမီး၊ LEDအလှမီးအစရှိသည်တို့ကို မိမိသဘောဖြင့်မကျွမ်းကျင်ပဲ တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဝါယာရှော့ဖြစ်စေပါသည်။ကျွမ်းကျင်သည့် ဝါယာရင်းဆရာနှင့်စနစ်တကျတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ကားဘက်ထရီမှ ချို့ယွင်းသောကြောင့် မီးလောင်ခြင်းဖြစ်ပေနိုင်၍ ဘက်ထရီကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးရပါမည်။လောင်စာဆီပါဝါမပြည့်ခြင်း မသန့်ရှင်းခြင်းအစရှိသော လောင်စာဆီကြောင့် ကာဘွန်ဂျိုးပိတ်တာပလပ်ချို့ယွင်းခြင်းကြောင့်အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲနိုင်သောကြောင့်သန့်ရှင်းမှန်ကန်သော လောင်စာဆီရွေးချယ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ဝါယာရင်းဆိုင်အမှားကြောင့် ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်း၊ဘက်ထရီရှော့ဖြစ်ခြင်း၊ ဆီပိုက်လိုင်းဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်ဆင်တာ မသေချာခြင်းများကြောင့်လည်းကားမီးလောင်သည်အထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။ကျွမ်းကျင်သူများပြုပြင်ပေးသော်လည်း ကိုယ်တိုင်က စစ်ဆေးနိုင်အောင်လေ့လာထားသင်ထားသင့်ပါသည် ။

မြန်မာနိုင်ငံက ကားတွေ မီးမလောင်သင့်ပဲလောင်ရတဲ့ အထဲမှာ တကယ်မကျွမ်းကျင် မတတ်ကျွမ်းပဲ အဖြစ်လုပ်နေတဲ့ ကားဝါယာရင်းလုပ်တဲ့သူတွေကြောင့် ၆၀% ပါတယ်။ မယုံရင် ကားမီးလောင်ဖူးတဲ့ သူတွေနဲ့ ကားတွေကိုလိုက်ပြီးစစ်တမ်း ကောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ မီးလောင်သွားတဲ့ ကားကို ဝါယာရင်းပြုပြင်ထားခြင်း ရှိမရှိ ကိုယ်တိုင်က ကားတွေနဲ့ ပါတ်သက်ရင်ဝါသနာပါတာကြောင့် ကားနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ဂရုတွေ အတော်များကို ဝင်ထားပြီး လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ ဘာကိုသွားတွေ့သလဲဆိုတော့မလိုအပ်ပဲနဲ့ ကားအလှမီးတွေ ဆင်တာ၊မလိုအပ်ပဲနဲ့ မီးလုံးကြီးတွေ ဆင်တာပဲ။

ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်း တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူမျိုးနဲ့ သေခြာတွက်ချက်ပြီး ဆင်တာ မဟုတ်ပဲ ထိမီးလင်း ဆိုတာမျိုးနဲ့ ဆင်ကြတယ်။ဥပမာအပိုမီး တပ်ချင်ရင် အပိုတပ်မည့် မီးရဲ့သုံးဆွဲမည့် ဝပ်အားကို တွက်ရမယ်။စီးဆင်းမည့် အမ်ပီယာကို တွက်ရမယ်။ဒါမှ ထပ်ပြီးတပ်မည့် မီးကို လက်ရှိ ရှိနေတဲ့မီးလိုင်းကနေ ဆင့်ပွားယူလို့ ရမလား၊ဘက်ထရီ အရင်းကနေ တခါတည်းသွားယူရမလားဆိုတာ သိနိုင်မယ်။

အခု တော်တော်များများမှာ တွေ့နေရတာကနီးစပ်ရာမီးလိုင်းကနေ ယူလိုက်မယ်။ုပီးရင် ဆက်လိုက်မယ်။ ဒါဆို ခလုတ်ဖွင့်လိုက်ရင် မီးလင်းပြီ။ဒီတော့ လက်ရှိတပ်ထားတဲ့ ဒါဏ်ခံကြိုးFuse က ပြတ်သွားတယ်။ လက်ရှိတပ်ထားတာက ၅ အမ်ပီယာ (5 Amp)ခံနိုင်တာက ပြတ်သွားတယ်၊ဒီတော့ မပြတ်အောင် ၁၅ အမ်ပီယာ(15 Amp) ထည့်လိုက်တယ်။ဒီလိုပဲ လွယ်လွယ်လေး လုပ်ကြတယ်။တကယ်တော့ ထုတ်လုပ်သူက 5 AmpFuse တပ်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမီးလိုင်းက 5 Amp ပဲ နိုင်လို့ / သုံးဖို့ သင့်တော်လို့ တပ်ထားကြတာပါ။

ဒါကို ရွှေမြန်မာများက အမ်ပီယာ ကြီးရင်Fuse မပြတ်တော့ဘူး ပိုကောင်းတယ် ဆိုပြီးတတ်ကြပါတယ်။ အလွန်လွှဲမှားတဲ့ အယူအဆပါ။Fuse ဆိုတာ ပြတ်မှ ကောင်းပါတယ်။Breaker ဆိုရင်လည်း ပြုတ်မှ ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း Breaker တွေ ELCB တွေRCCB တွေ RCB တွေ မှာဆိုရင် ပြုတ်မပြုတ် စမ်းရအောင် Test Button လေး ထည့်ထားပေးပါတယ်။ Fuse မပြတ် Breaker မပြုတ်ရင် သက်ဆိုင်ရာ ဝါယာကြိုးက မနိုင်ဝန်ထမ်းရတာများလို့ ပူလာ၊အပူလွန်ပြီး မီးလောင်တတ်ပါတယ်။ဒါက Fuse အကြီးကြီးတွေကို လွဲမှားစွာသုံးတဲ့ အကျိုးဆက်ပါ။သင့်တော်တဲ့ ဝါယာကြိုး အရွယ်အစားနဲ့ Fuse ကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဖို့ အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။

နောက်တစ်ခု သိပ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတာတစ်ခုက ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲမှာ ပြင်ထားတဲ့ဝါယာကြိုးကို သာမန်အိမ်သုံး အပေါစား အနီအနက်၂ ပင်လိမ်ကြိုးလေးတွေနဲ့ သွယ်ထားတာ တွေ့ရတာပဲ။ ဒါကို ကားဝယ်ရောင်း ဂရုတွေ ကားဖန်ဂရုတွေရဲ့အင်ဂျင်ခန်း ဓာတ်ပုံတွေ ပြထားတဲ့ နေရာမှာမတွေ့ချင်ဆုံးပါပဲ။ဒီ နီနက် ၂ ပင်လိမ်ကြိုး အပူခံနိုင်မခံနိုင်ကတော့သာမန်မီးအပူကလေးနဲ့တောင် အသာကလေးအရည်ပျော်သွားတတ်တာ လူတိုင်း သိကြပါတယ်။

ကားအင်ဂျင်ခန်းဆိုတာ အလွန်ပူတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ အင်ဂျင်ခန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းမည့် ဝါယာကြိုးဆိုတာ သမန်ကာလျှံကာ ကြိုးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အပူဓာတ်၊ ဓာတုပစ္စည်းဒဏ်တွေကို ခံနိုင်အောင်အထူးထုတ်ထားတဲ့ ဝါယာကြိုးမျိုးပါ။ဒါကို သာမန်ကြိုးကလေးတွေနဲ့ သွယ်တန်းထားတာ ဘယ်လောက်များ အန္တရာယ်နဲ့ နီးကပ်နေသလဲဆိုတာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေ ယာဉ်မောင်တွေ သတိထားသင့်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကားကို ဝါယာရင်းနဲ့ပါတ်သက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပြင်ဆင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြင်ဆင်ရတော့မယ် ဆိုရင်အမှန်တကယ် တတ်ကျွမ်းပြီး သိနားလည်တဲ့ သူတွေထံမှာပဲ ပြင်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ သိန်းရာကျော်တန် ကားတစ်စီးနဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အသက်တစ်ချောင်း အတွက် ဘာမဟုတ်တဲ့ ငွေလေး ၁ သိန်း ၂ သိန်းလောက်ကို မြင်မနေကြပါနဲ့လို့ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်။

ပြန်လည်မျှဝေပေးပါသည်

ဘဝခဏ ခရီးသည် မရဏလမ်းမပေါ်က ကုန်ကားသမားတစ်ယောက် Thar Aye (မြိုင်)