ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး စစ္တပ္ ၄ဝ

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဆိုးရင္ စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑က ပိုအေရးၾကီးတယ္။ ကမာၻေပၚရွိစစ္တပ္ေတြကို စစ္သည္အင္အားနဲ႔ တြက္ခ်က္ျပီး အၾကီးအေသးခြဲႏိုင္တယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕အဓိကတာဝန္ဟာ တရားဝင္နယ္နိမိတ္အတြင္း သူ႔တိုင္းျပည္ကို အျပင္ကအႏၲရာယ္ေတြကေန ကာကြယ္ဘို႔ ျဖစ္တယ္။ သမိုင္းထဲကစစ္ပြဲေတြကိုၾကည့္ရင္ ကိုယ္စစ္တပ္ကို ပိုျပီး အင္အားၾကီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာရတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ေၾကာင့္ အင္အားအၾကီးဆံုး တိုင္ျပည္ေတြမွာ ရင္းျမစ္ေတြကုန္ခမ္းသြားခဲ့တယ္။ အဲေတာ့ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို တမ်ိဳးတမည္ေျပာင္းၾကရတယ္။

ကေန႔ေခတ္မွာ စစ္သားဦးေရ၊ စစ္ေလယာဥ္၊ စစ္သေဘၤာာေတြႊျပင္ လ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းပညာဖက္ကို ဦးတည္လာၾကရတယ္။ စစ္သံုးဘတ္ဂ်က္ေတြ တိုးတိုးလာတယ္။

၄ဝ။ ဖိလစ္ပိုင္

စစ္သည္ 220,000 + အရံအင္အား 430,000 + စစ္ေလယာဥ္ 135 + တင့္ကား 45 + စစ္သေဘၤာ 135 ရွိတယ္။

၃၉။ ဒိန္းမတ္

စစ္သည္ 25,000 + အရံအင္အား 63,000 + စစ္ေလယာဥ္ 74 + တင့္ကား 57 + စစ္သေဘၤာ 90 ရွိတယ္။

၃၈။ စပိန္

စစ္သည္ 125,000 + အရံအင္အား 430,000 + စစ္ေလယာဥ္ 540+ တင့္ကား 327 + စစ္သေဘၤာ 46ရွိတယ္။

၃၇။ နယ္သာလန္

စစ္သည္ 50,000 + အရံအင္အား 32,000 + စစ္ေလယာဥ္ 164 + တင့္ကားမရွိ + စစ္သေဘၤာ 56 ရွိတယ္။

၃၆။ ေျမာက္ကိုရီးယား

စစ္သည္ 700,000 + အရံအင္အား 4,500,000 + စစ္ေလယာဥ္ 944 + တင့္ကား 4,300 + စစ္သေဘၤာ 1,061 ရွိတယ္။

၃၅။ မေလးရွား

စစ္သည္ 110,000 + အရံအင္အား 296,500 + စစ္ေလယာဥ္ 227 + တင့္ကား 74 + စစ္သေဘၤာ 61 ရွိတယ္။

၃၄။ ၾသစၾတီးယား

စစ္သည္ 30,000 + အရံအင္အား 430,000 + စစ္ေလယာဥ္ 125 + တင့္ကား 56 + စစ္သေဘၤာ မရွိ။

၃၃။ ေနာ္ေဝ

စစ္သည္ 26,500 + အရံအင္အား 45,250 + စစ္ေလယာဥ္ 104 + တင့္ကား 52 + စစ္သေဘၤာ 62 ရွိတယ္။

32. ေတာင္အာဖရိက

စစ္သည္ 89,000 + အရံအင္အား 17,100 + စစ္ေလယာဥ္ 212 + တင့္ကား 195 + စစ္သေဘၤာ 30 ရွိတယ္။

31. မက္ဆီကို

စစ္သည္ 270,000 + အရံအင္အား 76,500 + စစ္ေလယာဥ္ 400 + စစ္သေဘၤာ 143 ရွိတယ္။

30. ဆြစ္ဇာလန္

စစ္သည္ 140,000 + အရံအင္အား 77,000 + စစ္ေလယာဥ္ 185 + တင့္ကား 224 + စစ္သေဘၤာ မရွိ။

29. ခ်က္

စစ္သည္ 21,100 + အရံအင္အား 11,000 + စစ္ေလယာဥ္ 114 + တင့္ကား 123 + စစ္သေဘၤာ 123 ရွိတယ္။

28. ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား

စစ္သည္ 235,000 + အရံအင္အား 25,000 + စစ္ေလယာဥ္ 722 + တင့္ကား 1,210 + စစ္သေဘၤာ 55 ရွိတယ္။

27. အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား

စစ္သည္ 512,000 + အရံအင္အား 400,000 + စစ္ေလယာဥ္ 451 + တင့္ကား 975 + စစ္သေဘၤာ 60 ရွိတယ္။

26. စကၤာပူ

စစ္သည္ 72,000 + အရံအင္အား 950,000 + စစ္ေလယာဥ္ 262 + တင့္ကား 212 + စစ္သေဘၤာ 40 ရွိတယ္။

25. ယူကရိန္း

စစ္သည္ 160,000 + အရံအင္အား 1,000,000 + စစ္ေလယာဥ္ 234 + တင့္ကား 2,809 + စစ္သေဘၤာ 25 ရွိတယ္။

24. ဆြီဒင္

စစ္သည္ 14,000 + အရံအင္အား 26,000 + စစ္ေလယာဥ္ 228 + တင့္ကား 120 + စစ္သေဘၤာ 313 ရွိတယ္။

23. အီရန္

စစ္သည္ 545,000 + အရံအင္အား 1,800,000 + စစ္ေလယာဥ္ 479 + တင့္ကား 1,658 + စစ္သေဘၤာ 397 ရွိတယ္။

22. ဘရာဇီးလ္

စစ္သည္ 330,000 + အရံအင္အား 1,800,000 + စစ္ေလယာဥ္ 735 + တင့္ကား 486 + စစ္သေဘၤာ 113 ရွိတယ္။

21. ဗီယက္နမ္

စစ္သည္ 415,000 + အရံအင္အား 5,040,000+ စစ္ေလယာဥ္ 289 + တင့္ကား 1,470 + စစ္သေဘၤာ 65 ရွိတယ္။

20. ထိုင္း

စစ္သည္ 310,000 + အရံအင္အား 245,000 + စစ္ေလယာဥ္ 551 + တင့္ကား 722 + စစ္သေဘၤာ 81 ရွိတယ္။

19. ပိုလန္

စစ္သည္ 120,000 + အရံအင္အား 515,000 + စစ္ေလယာဥ္ 461 + တင့္ကား 1,009 + စစ္သေဘၤာ 83 ရွိတယ္။

18. အီဂ်စ္

စစ္သည္ 470,000 + အရံအင္အား 800,000 + စစ္ေလယာဥ္ 1,133 + တင့္ကား 4,624 + စစ္သေဘၤာ 245 ရွိတယ္။

17. ပါကစၥတန္

စစ္သည္ 620,000 + အရံအင္အား 515,000 + စစ္ေလယာဥ္ 923 + တင့္ကား 2,924 + စစ္သေဘၤာ 74 ရွိတယ္။

16. အီတလီ

စစ္သည္ 320,000 + အရံအင္အား 42,000 + စစ္ေလယာဥ္ 785 + တင့္ကား 586 + စစ္သေဘၤာ 174 ရွိတယ္။

15. တိုင္ဝမ္

စစ္သည္ 300,000 + အရံအင္အား 1,675,000 + စစ္ေလယာဥ္ 815 + တင့္ကား 2,005 + စစ္သေဘၤာ 102 ရွိတယ္။

14. ကေနဒါ

စစ္သည္ 95,000 + အရံအင္အား 51,000 + စစ္ေလယာဥ္ 426 + တင့္ကား 181 + စစ္သေဘၤာ 63 ရွိတယ္။

13. ၾသစေတးလ်

စစ္သည္ 60,000 + အရံအင္အား 44,240 + စစ္ေလယာဥ္ 417 + တင့္ကား 59 + စစ္သေဘၤာ 52 ရွိတယ္။

12. အင္ဒိုနီးရွား

စစ္သည္ 476,000 + အရံအင္အား 400,000 + စစ္ေလယာဥ္ 420 + တင့္ကား 468 + စစ္သေဘၤာ 171 ရွိတယ္။

11. အစၥေရး

စစ္သည္ 160,000 + အရံအင္အား 630,000 + စစ္ေလယာဥ္ 691 + တင့္ကား 4,170 + စစ္သေဘၤာ 66 ရွိတယ္။

10. တူရကီ

စစ္သည္ 410,500 + အရံအင္အား 185,630 + စစ္ေလယာဥ္ 1,007 + တင့္ကား 3,778 + စစ္သေဘၤာ 115 ရွိတယ္။

9. ဂ်ပန္

စစ္သည္ 250,000 + အရံအင္အား 57,900 + စစ္ေလယာဥ္ 1,590 + တင့္ကား 678 + စစ္သေဘၤာ 131 ရွိတယ္။

8. ဂ်ာမဏီ

စစ္သည္ 180,000 + အရံအင္အား 145,000 + စစ္ေလယာဥ္ 676 + တင့္ကား 408 + စစ္သေဘၤာ 81 ရွိတယ္။

7. ေတာင္ကိုရီးယား

စစ္သည္ 625,000 + အရံအင္အား 2,900,000 + စစ္ေလယာဥ္ 1,451 + တင့္ကား 2,381 + စစ္သေဘၤာ 166 ရွိတယ္။

6. ျပင္သစ္

စစ္သည္ 205,000 + အရံအင္အား 195,770 + စစ္ေလယာဥ္ 1,282 + တင့္ကား 423 + စစ္သေဘၤာ 113 ရွိတယ္။

5. ယူေက

စစ္သည္ 150,000 + အရံအင္အား 182,000 + စစ္ေလယာဥ္ 879 + တင့္ကား 407 + စစ္သေဘၤာ 66 ရွိတယ္။

4. အိႏၵိယ

စစ္သည္ 1,325,000 + အရံအင္အား 2,143,000 + စစ္ေလယာဥ္ 2,086 + တင့္ကား 6,464 + စစ္သေဘၤာ 202 ရွိတယ္။

3. တရုပ္

စစ္သည္ 2,335,000 + အရံအင္အား 2,300,000 + စစ္ေလယာဥ္ 2,942 + တင့္ကား 9,150 + စစ္သေဘၤာ 673 ရွိတယ္။

2. ရုရွား

စစ္သည္ 766,055 + အရံအင္အား 2,485,000 + စစ္ေလယာဥ္ 3,547 + တင့္ကား 15,398 + စစ္သေဘၤာ 352 ရွိတယ္။

1. ယူအက္စ္ေအ

စစ္သည္ 1,400,000 + အရံအင္အား 1,100,000 + စစ္ေလယာဥ္ 13,444 + တင့္ကား 8,848 + စစ္သေဘၤာ 473 ရွိတယ္။

စစ္ေရးအသံုးစရိတ္အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံေတြ

၁။ ယူအက္စ္ေအ

၂။ တရုပ္

၃။ အိႏၵိယ

၄။ ရုရွား

၅။ ယူေက

၆။ ဘရာဇီးလ္

၇။ ျပင္သစ္

၈။ ဂ်ပန္

၉။ ဂ်ာမဏီ

နယူကလီယာလက္နက္ေတြပိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြ

၁။ ယူအက္စ္ေအ

၂။ ရုရွား

၃။ ယူေက

၄။ ျပင္သစ္

၅။ တရုပ္

၆။ အိႏၵိယ (ပိုင္ထားတယ္လို႔ေၾကညာထားတဲ့ႏိုင္ငံ)

၇။ ပါကစၥတန္ (ပိုင္ထားတယ္လို႔ေၾကညာထားတဲ့ႏိုင္ငံ)

၈။ ေျမာက္ကိုရီးယား (ပိုင္ထားတယ္လို႔ေၾကညာထားတဲ့ႏိုင္ငံ)

၉။ အစၥေရးလ္ (ပိုင္ထားတယ္လို႔ယူဆရတဲ့ႏိုင္ငံ)

၁ဝ။ ေတာင္အာဖရိက (ၾကိဳးစားေနတဲ့ႏိုင္ငံ)

၁၁။ ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံထဲကႏိုင္ငံမ်ား (ၾကိဳးစားေနတဲ့ႏိုင္ငံ)

Global Firepower (FP) ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အင္အား

Total Navy Ship Strength by Country = 15

Total Aircraft Inventory Strength by Country = 38

Fighter Aircraft Strength by Country = 38

Naval Frigate Warship Strength by Country = 34

Naval Destroyer Warship Strength by Country = 78

Tank Strength by Country = 30

Armored Fighting Vehicle (AFV) Strength by Country = 50

Self-Propelled Gun (SPG) Strength by Country = 35

Attack Aircraft Strength by Country = 34

Transport Aircraft Strength by Country = 42

Defense Budget by Country = 61

External Debt Totals by Country = 98

Aircraft Carrier Strength by Country = 78

World Military Strengths ကမာၻ႔စစ္အင္အား ႏိုင္ငံအလိုက္ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

USA = 1/126

Russia = 2/126

China = 3/126

India = 4/126

France = 5/126

UK = 6/126

Indonesia = 14/126

Thailand = 21/126

North Korea = 23/126

Myanmar = 32/126

Malaysia = 33/126

Singapore = 65/126

Cambodia = 88/126

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Credit– Moe Ma Kha Media

(Unicode Version)

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စစ်တပ် ၄ဝ

နိုင်ငံရေးအခြေအနေဆိုးရင် စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပိုအရေးကြီးတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိစစ်တပ်တွေကို စစ်သည်အင်အားနဲ့ တွက်ချက်ပြီး အကြီးအသေးခွဲနိုင်တယ်။ စစ်တပ်ရဲ့အဓိကတာဝန်ဟာ တရားဝင်နယ်နိမိတ်အတွင်း သူ့တိုင်းပြည်ကို အပြင်ကအန္တရာယ်တွေကနေ ကာကွယ်ဘို့ ဖြစ်တယ်။ သမိုင်းထဲကစစ်ပွဲတွေကိုကြည့်ရင် ကိုယ်စစ်တပ်ကို ပိုပြီး အင်အားကြီးအောင် လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာရတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့် အင်အားအကြီးဆုံး တိုင်ပြည်တွေမှာ ရင်းမြစ်တွေကုန်ခမ်းသွားခဲ့တယ်။ အဲတော့ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို တမျိုးတမည်ပြောင်းကြရတယ်။

ကနေ့ခေတ်မှာ စစ်သားဦးရေ၊ စစ်လေယာဉ်၊ စစ်သင်္ဘောာတွွှေပြင် လျို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာဖက်ကို ဦးတည်လာကြရတယ်။ စစ်သုံးဘတ်ဂျက်တွေ တိုးတိုးလာတယ်။

၄ဝ။ ဖိလစ်ပိုင်

စစ်သည် 220,000 + အရံအင်အား 430,000 + စစ်လေယာဉ် 135 + တင့်ကား 45 + စစ်သင်္ဘော 135 ရှိတယ်။

၃၉။ ဒိန်းမတ်

စစ်သည် 25,000 + အရံအင်အား 63,000 + စစ်လေယာဉ် 74 + တင့်ကား 57 + စစ်သင်္ဘော 90 ရှိတယ်။

၃၈။ စပိန်

စစ်သည် 125,000 + အရံအင်အား 430,000 + စစ်လေယာဉ် 540+ တင့်ကား 327 + စစ်သင်္ဘော 46ရှိတယ်။

၃၇။ နယ်သာလန်

စစ်သည် 50,000 + အရံအင်အား 32,000 + စစ်လေယာဉ် 164 + တင့်ကားမရှိ + စစ်သင်္ဘော 56 ရှိတယ်။

၃၆။ မြောက်ကိုရီးယား

စစ်သည် 700,000 + အရံအင်အား 4,500,000 + စစ်လေယာဉ် 944 + တင့်ကား 4,300 + စစ်သင်္ဘော 1,061 ရှိတယ်။

၃၅။ မလေးရှား

စစ်သည် 110,000 + အရံအင်အား 296,500 + စစ်လေယာဉ် 227 + တင့်ကား 74 + စစ်သင်္ဘော 61 ရှိတယ်။

၃၄။ သြစတြီးယား

စစ်သည် 30,000 + အရံအင်အား 430,000 + စစ်လေယာဉ် 125 + တင့်ကား 56 + စစ်သင်္ဘော မရှိ။

၃၃။ နော်ဝေ

စစ်သည် 26,500 + အရံအင်အား 45,250 + စစ်လေယာဉ် 104 + တင့်ကား 52 + စစ်သင်္ဘော 62 ရှိတယ်။

32. တောင်အာဖရိက

စစ်သည် 89,000 + အရံအင်အား 17,100 + စစ်လေယာဉ် 212 + တင့်ကား 195 + စစ်သင်္ဘော 30 ရှိတယ်။

31. မက်ဆီကို

စစ်သည် 270,000 + အရံအင်အား 76,500 + စစ်လေယာဉ် 400 + စစ်သင်္ဘော 143 ရှိတယ်။

30. ဆွစ်ဇာလန်

စစ်သည် 140,000 + အရံအင်အား 77,000 + စစ်လေယာဉ် 185 + တင့်ကား 224 + စစ်သင်္ဘော မရှိ။

29. ချက်

စစ်သည် 21,100 + အရံအင်အား 11,000 + စစ်လေယာဉ် 114 + တင့်ကား 123 + စစ်သင်္ဘော 123 ရှိတယ်။

28. ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

စစ်သည် 235,000 + အရံအင်အား 25,000 + စစ်လေယာဉ် 722 + တင့်ကား 1,210 + စစ်သင်္ဘော 55 ရှိတယ်။

27. အယ်လ်ဂျီးရီးယား

စစ်သည် 512,000 + အရံအင်အား 400,000 + စစ်လေယာဉ် 451 + တင့်ကား 975 + စစ်သင်္ဘော 60 ရှိတယ်။

26. စင်္ကာပူ

စစ်သည် 72,000 + အရံအင်အား 950,000 + စစ်လေယာဉ် 262 + တင့်ကား 212 + စစ်သင်္ဘော 40 ရှိတယ်။

25. ယူကရိန်း

စစ်သည် 160,000 + အရံအင်အား 1,000,000 + စစ်လေယာဉ် 234 + တင့်ကား 2,809 + စစ်သင်္ဘော 25 ရှိတယ်။

24. ဆွီဒင်

စစ်သည် 14,000 + အရံအင်အား 26,000 + စစ်လေယာဉ် 228 + တင့်ကား 120 + စစ်သင်္ဘော 313 ရှိတယ်။

23. အီရန်

စစ်သည် 545,000 + အရံအင်အား 1,800,000 + စစ်လေယာဉ် 479 + တင့်ကား 1,658 + စစ်သင်္ဘော 397 ရှိတယ်။

22. ဘရာဇီးလ်

စစ်သည် 330,000 + အရံအင်အား 1,800,000 + စစ်လေယာဉ် 735 + တင့်ကား 486 + စစ်သင်္ဘော 113 ရှိတယ်။

21. ဗီယက်နမ်

စစ်သည် 415,000 + အရံအင်အား 5,040,000+ စစ်လေယာဉ် 289 + တင့်ကား 1,470 + စစ်သင်္ဘော 65 ရှိတယ်။

20. ထိုင်း

စစ်သည် 310,000 + အရံအင်အား 245,000 + စစ်လေယာဉ် 551 + တင့်ကား 722 + စစ်သင်္ဘော 81 ရှိတယ်။

19. ပိုလန်

စစ်သည် 120,000 + အရံအင်အား 515,000 + စစ်လေယာဉ် 461 + တင့်ကား 1,009 + စစ်သင်္ဘော 83 ရှိတယ်။

18. အီဂျစ်

စစ်သည် 470,000 + အရံအင်အား 800,000 + စစ်လေယာဉ် 1,133 + တင့်ကား 4,624 + စစ်သင်္ဘော 245 ရှိတယ်။

17. ပါကစ္စတန်

စစ်သည် 620,000 + အရံအင်အား 515,000 + စစ်လေယာဉ် 923 + တင့်ကား 2,924 + စစ်သင်္ဘော 74 ရှိတယ်။

16. အီတလီ

စစ်သည် 320,000 + အရံအင်အား 42,000 + စစ်လေယာဉ် 785 + တင့်ကား 586 + စစ်သင်္ဘော 174 ရှိတယ်။

15. တိုင်ဝမ်

စစ်သည် 300,000 + အရံအင်အား 1,675,000 + စစ်လေယာဉ် 815 + တင့်ကား 2,005 + စစ်သင်္ဘော 102 ရှိတယ်။

14. ကနေဒါ

စစ်သည် 95,000 + အရံအင်အား 51,000 + စစ်လေယာဉ် 426 + တင့်ကား 181 + စစ်သင်္ဘော 63 ရှိတယ်။

13. သြစတေးလျ

စစ်သည် 60,000 + အရံအင်အား 44,240 + စစ်လေယာဉ် 417 + တင့်ကား 59 + စစ်သင်္ဘော 52 ရှိတယ်။

12. အင်ဒိုနီးရှား

စစ်သည် 476,000 + အရံအင်အား 400,000 + စစ်လေယာဉ် 420 + တင့်ကား 468 + စစ်သင်္ဘော 171 ရှိတယ်။

11. အစ္စရေး

စစ်သည် 160,000 + အရံအင်အား 630,000 + စစ်လေယာဉ် 691 + တင့်ကား 4,170 + စစ်သင်္ဘော 66 ရှိတယ်။

10. တူရကီ

စစ်သည် 410,500 + အရံအင်အား 185,630 + စစ်လေယာဉ် 1,007 + တင့်ကား 3,778 + စစ်သင်္ဘော 115 ရှိတယ်။

9. ဂျပန်

စစ်သည် 250,000 + အရံအင်အား 57,900 + စစ်လေယာဉ် 1,590 + တင့်ကား 678 + စစ်သင်္ဘော 131 ရှိတယ်။

8. ဂျာမဏီ

စစ်သည် 180,000 + အရံအင်အား 145,000 + စစ်လေယာဉ် 676 + တင့်ကား 408 + စစ်သင်္ဘော 81 ရှိတယ်။

7. တောင်ကိုရီးယား

စစ်သည် 625,000 + အရံအင်အား 2,900,000 + စစ်လေယာဉ် 1,451 + တင့်ကား 2,381 + စစ်သင်္ဘော 166 ရှိတယ်။

6. ပြင်သစ်

စစ်သည် 205,000 + အရံအင်အား 195,770 + စစ်လေယာဉ် 1,282 + တင့်ကား 423 + စစ်သင်္ဘော 113 ရှိတယ်။

5. ယူကေ

စစ်သည် 150,000 + အရံအင်အား 182,000 + စစ်လေယာဉ် 879 + တင့်ကား 407 + စစ်သင်္ဘော 66 ရှိတယ်။

4. အိန္ဒိယ

စစ်သည် 1,325,000 + အရံအင်အား 2,143,000 + စစ်လေယာဉ် 2,086 + တင့်ကား 6,464 + စစ်သင်္ဘော 202 ရှိတယ်။

3. တရုပ်

စစ်သည် 2,335,000 + အရံအင်အား 2,300,000 + စစ်လေယာဉ် 2,942 + တင့်ကား 9,150 + စစ်သင်္ဘော 673 ရှိတယ်။

2. ရုရှား

စစ်သည် 766,055 + အရံအင်အား 2,485,000 + စစ်လေယာဉ် 3,547 + တင့်ကား 15,398 + စစ်သင်္ဘော 352 ရှိတယ်။

1. ယူအက်စ်အေ

စစ်သည် 1,400,000 + အရံအင်အား 1,100,000 + စစ်လေယာဉ် 13,444 + တင့်ကား 8,848 + စစ်သင်္ဘော 473 ရှိတယ်။

စစ်ရေးအသုံးစရိတ်အများဆုံးနိုင်ငံတွေ

၁။ ယူအက်စ်အေ

၂။ တရုပ်

၃။ အိန္ဒိယ

၄။ ရုရှား

၅။ ယူကေ

၆။ ဘရာဇီးလ်

၇။ ပြင်သစ်

၈။ ဂျပန်

၉။ ဂျာမဏီ

နယူကလီယာလက်နက်တွေပိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေ

၁။ ယူအက်စ်အေ

၂။ ရုရှား

၃။ ယူကေ

၄။ ပြင်သစ်

၅။ တရုပ်

၆။ အိန္ဒိယ (ပိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာထားတဲ့နိုင်ငံ)

၇။ ပါကစ္စတန် (ပိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာထားတဲ့နိုင်ငံ)

၈။ မြောက်ကိုရီးယား (ပိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာထားတဲ့နိုင်ငံ)

၉။ အစ္စရေးလ် (ပိုင်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့နိုင်ငံ)

၁ဝ။ တောင်အာဖရိက (ကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံ)

၁၁။ ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံထဲကနိုင်ငံများ (ကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံ)

Global Firepower (FP) လေ့လာဆန်းစစ်ချက်

မြန်မာ့တပ်မတော်အင်အား

Total Navy Ship Strength by Country = 15

Total Aircraft Inventory Strength by Country = 38

Fighter Aircraft Strength by Country = 38

Naval Frigate Warship Strength by Country = 34

Naval Destroyer Warship Strength by Country = 78

Tank Strength by Country = 30

Armored Fighting Vehicle (AFV) Strength by Country = 50

Self-Propelled Gun (SPG) Strength by Country = 35

Attack Aircraft Strength by Country = 34

Transport Aircraft Strength by Country = 42

Defense Budget by Country = 61

External Debt Totals by Country = 98

Aircraft Carrier Strength by Country = 78

World Military Strengths ကမ္ဘာ့စစ်အင်အား နိုင်ငံအလိုက်နှိုင်းယှဉ်ချက်

USA = 1/126

Russia = 2/126

China = 3/126

India = 4/126

France = 5/126

UK = 6/126

Indonesia = 14/126

Thailand = 21/126

North Korea = 23/126

Myanmar = 32/126

Malaysia = 33/126

Singapore = 65/126

Cambodia = 88/126

ဒေါက်တာတင့်ဆွေ

Credit– Moe Ma Kha Media

ကမ႓ာေပၚက အႀကီးဆံုး ၾကာပင္