သေႏၶသားေလာင္းမ်ားကိုေအးခဲကာ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစသည့္ နည္းလမ္းအသစ္ကုိေတြ ့ရွိ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ငါးတစ္ေကာင္၏ သေႏၶသားေလာင္းကို ေအးခဲေစၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစသည့္ နည္းလမ္းအသစ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၾကသည္။

စမစ္ဆိုနီးယန္း ကြန္ဆာေဗးရွင္း ဘိုင္အိုေလာ္ဂ်ီအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ မင္နီဆိုးတား တကၠသိုလ္တို႔မွ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားသည္ ဇီးဘရားငါး၏ သေႏၶသားေလာင္းမ်ားကို အလြန္အမင္း ေအးခဲေစၿပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္စြာျပန္လည္ ရွင္သန္ေစသည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေလဆာမ်ားႏွင့္ နာႏိုနည္းပညာမ်ားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားသည့္ အဆိုပါနည္းစနစ္အသစ္သည္ ငါးမ်ားကို သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေက်ာ႐ိုးရွိ သတၱ၀ါမ်ားတို႔အေပၚတြင္ လည္း အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ငါးသေႏၶသားေလာင္းမ်ားကို အေအးလြန္နည္းစနစ္ျဖင့္ ပုံစံမပ်က္ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအတြက္ ႀကီီးစြာေသာစိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အတန္ႀကီးမားေသာ ငါးဥမ်ား ကို ၎တို႔၏ ပုံသဏၭာန္မပ်က္ေအးခဲျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ပူေႏြးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အဆိုပါေအးခဲမႈေၾကာင့္ ငါးဥမ်ား၏ ပုံပန္းသဏၭာန္ပ်က္ယြင္းၿပီး ဥမ်ားအတြင္း၌ ေရခဲအမႈန္ မ်ားကပ္ၿငိသြားပါက ထိုငါးဥမွတစ္ဆင့္ ငါးသားေပါက္မ်ား ျပန္လည္ေမြးဖြားမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ေအးခဲပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊနာႏိုေခ်ာင္းမ်ားကို သေႏၶသားေလာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ထိုးသြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ထိုးသြင္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သေႏၶသားေလာင္းမ်ား၏ ပုံပန္းသဏၭာန္ကို မပ်က္ယြင္းေစဘဲ ျပန္လည္ ေမြးဖြားမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။

Source : ျမ၀တီ

ကမ႓ာေပၚက အႀကီးဆံုး ၾကာပင္