ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ေၾကျငာ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အားလံုးအတြက္ သိေစရန္ အခ်က္မ်ား

ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္အသစ္ ရယူရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား

(၁)ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ အမ်ဴိးအစားလုိက္ ေလၽွာက္ထားရယူရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

(က) သ ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရယူလိုသူသည္ အသက္(၁၆) နွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ၄င္းအား ယာဥ္ေမာင္းသင္ၾကားေပးသူရွိရမည္။

(ခ) က -၁” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္(စက္စြမ္းအား ၁၁၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ခြင့္) ရယူလိုသူသည္။

(၁) အသက္(၁၆)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(၂) “သ”လိုင္စင္ ရရွိထားၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(၃) သတ္မွတ္ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းတက္ေရာက္၍ စစ္ေဆးမႈေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

(ဂ) က ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရယူလိုသူသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

သ ” လိုင္စင္သက္တမ္း(၃)လျပည့္ၿပီး သတ္မွတ္ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း တက္ ရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

က-၁” လိုင္စင္သက္တမ္း(၂)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး(အသက္၁၈ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးသူ)မွ က ”လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားလာပါကလွဲလွယ္ထုတ္ေပး ရမည္ ျဖစ္ရမည္။

(ဃ)”ခ”ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရလိုသူသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

“သ”လိုင္စင္သက္တမ္း (၃)လျပည့္ၿပီး သတ္မွတ္ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

“က” လိုင္စင္သက္တမ္း(၃)လျပည့္ၿပီးပါကလည္း “ခ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

(င) ဂ ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရယူလိုသူသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

သ ” လိုင္စင္တင္ျပႏိုင္ရမည့္အျပင္ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ရလိုေသာ စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား၊ စက္တပ္ ယာဥ္ႀကီးမ်ားကို ေမာင္းႏွင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

(စ) ဃ ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရယူလိုသူသည္။

ခ ” လိုင္စင္သက္တမ္း(၃)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ခ” လိုင္စင္သက္တမ္း (၃)ႏွစ္ ျပည့္ပါက ဃ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ၄င္းလိုင္စင္ျဖင့္ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းလိုပါက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား(သို႔မဟုတ္) ဧည့္ႏိုင္ငံသား(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ျဖစ္ရမည္။

(ဆ)”င”ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရလိုသူသည္”ဃ”လိုင္စင္သက္တမ္း (၂)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ တဆက္တည္းသက္တမ္းရွိ “ခ”ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္(၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည့္ အျပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား(သို႔မဟုတ္) ဧည့္ႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ ညီညြတ္ရမည့္အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔က သတ္မွတ္သည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ပါအာင္ျမင္ရမည္။

(ဇ)လက္မွတ္ေရာင္း(သို႔)စပယ္ယာလိုင္စင္ ရယူလိုသူသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသား(သို႔) ဧည့္ႏိုင္ငံသား (သို႔) ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ ညီညြတ္ရမည့္အျပင္ ဗဟိုမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔က သတ္မွတ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုပါ ေအာင္ျမင္ရမည္။

(စ်)”ဌ” ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရယူလိုသူသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည့္အျပင္ အေမာင္းသင္လိုင္စင္ ရယူၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ထေရာ္လဂ်ီ၊ ထရပ္တာမ်ား ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုပါ ေအာင္ျမင္ရမည္။

(ည)တပ္မေတာ္ (ၾကည္း/ေရ/ေလ)၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ရ႐ွိထားၿပီးသူသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းဥပေဒ အခန္း(၄)၊ ပုဒ္မ-၆၂ အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္တစ္ခုခုကို ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။”သ”ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရယူရန္မလို။ တပ္မေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သက္တမ္းႏွင့္အညီ ေအာက္ပါ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္-

(၁)တပ္မေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အနည္းဆံုးသက္တမ္းတစ္ႏွစ္႐ွိသူသည္ “ခ”ယာဥ္ ေမာင္းလိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။

(၂)တပ္မေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အနည္းဆံုးသက္တမ္း သံုးႏွစ္႐ွိသူသည္ တကၠစီယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ရန္မွအပ ” ဃ”ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။

(၃)တပ္မေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သက္တမ္းအနည္းဆံုးငါးႏွစ္႐ွိ၍ စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးသူသည္ “င”ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။(၄)တပ္မေတာ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္မျပည့္သူသည္ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ရယူလုိလွ်င္”သ”ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ရယူ ရမည္။

(ဋ)၁၉၉၇ ခုႏွစ္က အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ “အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္ ျပည္တြင္းယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားအား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Agreement on the Mutal Recognition of Domestic Driving Licences Issued by ASEAN Countries) ”အရ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းမွထုတ္ေပးသည့္ Smart Card ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္၍ ေမာင္းႏွင္နိုင္ပါသည္။

(ဌ)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာယာဥ္ေမာင္းခြင့္လက္မွတ္ International Driving Permit (IDP) ရယူရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား-

(၁)သက္တမ္း႐ွိ ျပည္တြင္းယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ။

(၂)သက္တမ္းရွိႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ မိတၱဴ။ (ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေရာက္ရွိေနပါက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

(၃)ေလွ်ာက္ထားသူ၏ Passport အ႐ြယ္ဓါတ္ပံု (၃) ပံု။

(၄)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာယာဥ္ေမာင္းခြင့္လက္မွတ္အတြက္ က်သင့္ေငြ $ (20)ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ။

(ဍ)ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုင္စင္သို႔ ကူးေျပာင္းလိုလွ်င္လိုအပ္ခ်က္မ်ား –

(၁)ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ။

(၂)Passport မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ။

(၃)ဓါတ္ပံု (၃) ပံု။

(၄)ႏိုင္ငံျခားသား၏သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွေလွ်ာက္လႊာ။

(၅)US $( 50 ) ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ လိုင္စင္ကတ္ဖိုး ၁၂၀၀ က်ပ္။

(ဎ)သံရံုးမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ သံတမန္အခြင့္အေရးရသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား-

(၁)သက္ဆိုင္ရာသံရံုးမွ ေလွ်ာက္လႊာ။

(၂)သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္။

(၃)သံတမန္ Passport မိတၱဴ။

(၄)သံတမန္စိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ။

(၅)သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွ လိုင္စင္မိတၱဴ။

(၆)က်ပ္ေငြ (၁၂၀၀ိ/-)။

(ဏ)ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းသူ အတက္သင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္း-

(၁) ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ေၾကး (၁၀၀၀၀၀ိ/-)။

(၂)ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သက္တမ္းတိုးရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္ –

(က)ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

(၁)ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ။

(၂)လိုင္စင္ဓါတ္ပံု (၂) ပံု။ ေနာက္ခံအျပာေရာင္

(၃)ကိုယ္ပိုင္လိုင္စင္ကဒ္မူရင္း။

(၄)မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ (၁) ေစာင္။

(ခ)အငွားယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

(၁)ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

(၂)လိုင္စင္ဓါတ္ပံု (၂) ပံု။ ေနာက္ခံအျပာေရာင္

(၃)အငွားလိုင္စင္ကဒ္မူရင္း။

(၄)မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ (၁) ေစာင္။

(ဂ)ႏိုင္ငံျခားသားမွ ျမန္မာလိုင္စင္ (ခ) သက္တမ္းတိုးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား –

(၁)ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ (၁) ေစာင္။

(၂)သက္တမ္း႐ိွ Passport (မိတၱဴ (၁) ေစာင္)။

(၃)လိုင္စင္ဓာတ္ပံု (၂) ပံု ။ေနာက္ခံအျပာေရာင္။

(၄)ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကဒ္မူရင္း။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ပါအစစ္။

၃။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ လိုင္စင္သက္တမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားသက္တမ္း
(က)အေမာင္းသင္လိုင္စင္(၁) ႏွစ္

(ခ)(က) လိုင္စင္(၅) ႏွစ္

(ဂ)(ခ) လိုင္စင္(၅) ႏွစ္

(ဃ)(ဂ) လိုင္စင္(၅) ႏွစ္

(င)(ဃ) လိုင္စင္(၃) ႏွစ္

(စ) ( င)လိုင္စင္(၃) ႏွစ္

(ဆ)(ဌ) လိုင္စင္(၅) ႏွစ္

(ဇ)(စ) လိုင္စင္(၅) ႏွစ္

(ဈ)အျပည္ျပည္ဆိုင္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခြင့္လက္မွတ္(၁) ႏွစ္

Credit : ကညန

(Unicode Version)

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ကြေငြာ ထုတ်ပြန်ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အားလုံးအတွက် သိစေရန် အချက်များ။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသစ် ရယူရန် လိုအပ်ချက်များ

(၁)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိူးအစားလိုက် လျှောက်ထားရယူရန် လိုအပ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) သ ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၆) နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ၄င်းအား ယာဉ်မောင်းသင်ကြားပေးသူရှိရမည်။

(ခ) က -၁” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(စက်စွမ်းအား ၁၁၀ စီစီနှင့်အောက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ခွင့်) ရယူလိုသူသည်။

(၁) အသက်(၁၆)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

(၂) “သ”လိုင်စင် ရရှိထားပြီးသူဖြစ်ရမည်။

(၃) သတ်မှတ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်းတက်ရောက်၍ စစ်ဆေးမှုဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) က ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

သ ” လိုင်စင်သက်တမ်း(၃)လပြည့်ပြီး သတ်မှတ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်း တက် ရာက်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

က-၁” လိုင်စင်သက်တမ်း(၂)နှစ်ပြည့်ပြီး(အသက်၁၈နှစ်ကျော်ပြီးသူ)မှ က ”လိုင်စင် လျှောက်ထားလာပါကလှဲလှယ်ထုတ်ပေး ရမည် ဖြစ်ရမည်။

(ဃ)”ခ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

“သ”လိုင်စင်သက်တမ်း (၃)လပြည့်ပြီး သတ်မှတ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

“က” လိုင်စင်သက်တမ်း(၃)လပြည့်ပြီးပါကလည်း “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(င) ဂ ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

သ ” လိုင်စင်တင်ပြနိုင်ရမည့်အပြင် မောင်းနှင်ခွင့်ရလိုသော စက်ယန္တရားကြီးများ၊ စက်တပ် ယာဉ်ကြီးများကို မောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(စ) ဃ ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည်။

ခ ” လိုင်စင်သက်တမ်း(၃)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ခ” လိုင်စင်သက်တမ်း (၃)နှစ် ပြည့်ပါက ဃ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လျှာက်ထားနိုင်သည်။ ၄င်းလိုင်စင်ဖြင့် တက္ကစီယာဉ်မောင်းလိုပါက ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်) ဧည့်နိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။

(ဆ)”င”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရလိုသူသည်”ဃ”လိုင်စင်သက်တမ်း (၂)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ တဆက်တည်းသက်တမ်းရှိ “ခ”ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်(၅)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည့် အပြင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်) ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ညီညွတ်ရမည့်အပြင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးမှုများကို ပါအာင်မြင်ရမည်။

(ဇ)လက်မှတ်ရောင်း(သို့)စပယ်ယာလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသား(သို့) ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ညီညွတ်ရမည့်အပြင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် စစ်ဆေးမှုများကိုပါ အောင်မြင်ရမည်။

(စျ)”ဌ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည့်အပြင် အမောင်းသင်လိုင်စင် ရယူပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ထရော်လဂျီ၊ ထရပ်တာများ မောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်သည့် စစ်ဆေးမှုများကိုပါ အောင်မြင်ရမည်။

(ည)တပ်မတော် (ကြည်း/ရေ/လေ)၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရရှိထားပြီးသူသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေ အခန်း(၄)၊ ပုဒ်မ-၆၂ အရ သင့်လျော်သော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုခုကို လျှောက်ယူနိုင်သည်။”သ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူရန်မလို။ တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းနှင့်အညီ အောက်ပါ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားများကိုလျှောက်ယူနိုင်သည်-

(၁)တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အနည်းဆုံးသက်တမ်းတစ်နှစ်ရှိသူသည် “ခ”ယာဉ် မောင်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ယူနိုင်သည်။

(၂)တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အနည်းဆုံးသက်တမ်း သုံးနှစ်ရှိသူသည် တက္ကစီယာဉ် မောင်းနှင်ရန်မှအပ ” ဃ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုလျှောက်ယူနိုင်သည်။

(၃)တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံးငါးနှစ်ရှိ၍ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ နှုတ်ထွက်ပြီးသူသည် “င”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ယူနိုင်သည်။(၄)တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတစ်နှစ်မပြည့်သူသည် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရယူလိုလျှင်”သ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရယူ ရမည်။

(ဋ)၁၉၉၇ ခုနှစ်က အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် “အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ထုတ်ပေးသည့် ပြည်တွင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များအား အပြန်အလှန် အသိအမှတ် ပြုရေး သဘောတူစာချုပ် (Agreement on the Mutal Recognition of Domestic Driving Licences Issued by ASEAN Countries) ”အရ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပြည်တွင်းမှထုတ်ပေးသည့် Smart Card ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်၍ မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။

(ဌ)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် International Driving Permit (IDP) ရယူရန်လိုအပ်ချက်များ-

(၁)သက်တမ်းရှိ ပြည်တွင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ။

(၂)သက်တမ်းရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် မိတ္တူ။ (လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံခြားသို့ရောက်ရှိနေပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူနှင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

(၃)လျှောက်ထားသူ၏ Passport အရွယ်ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ။

(၄)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ်အတွက် ကျသင့်ငွေ $ (20)နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ။

(ဍ)နိုင်ငံခြားလိုင်စင်မှ မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်သို့ ကူးပြောင်းလိုလျှင်လိုအပ်ချက်များ –

(၁)နိုင်ငံခြားလိုင်စင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ။

(၂)Passport မူရင်းနှင့် မိတ္တူ။

(၃)ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ။

(၄)နိုင်ငံခြားသား၏သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှလျှောက်လွှာ။

(၅)US $( 50 ) နှင့် ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် လိုင်စင်ကတ်ဖိုး ၁၂၀၀ ကျပ်။

(ဎ)သံရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် သံတမန်အခွင့်အရေးရသူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်လျှောက်ထားလိုလျှင် လိုအပ်ချက်များ-

(၁)သက်ဆိုင်ရာသံရုံးမှ လျှောက်လွှာ။

(၂)သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်။

(၃)သံတမန် Passport မိတ္တူ။

(၄)သံတမန်စိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ။

(၅)သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ လိုင်စင်မိတ္တူ။

(၆)ကျပ်ငွေ (၁၂၀၀ိ/-)။

(ဏ)မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတက်သင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ကြေးသတ်မှတ်ခြင်း-

(၁) ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း မှတ်ပုံတင်ကြေး (၁၀၀၀၀၀ိ/-)။

(၂)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် သက်တမ်းတိုးရန် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ပါသည် –

(က)ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

(၁)လျှောက်လွှာပုံစံ။

(၂)လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ။ နောက်ခံအပြာရောင်

(၃)ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင်ကဒ်မူရင်း။

(၄)မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁) စောင်။

(ခ)အငှားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

(၁)လျှောက်လွှာပုံစံ

(၂)လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ။ နောက်ခံအပြာရောင်

(၃)အငှားလိုင်စင်ကဒ်မူရင်း။

(၄)မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁) စောင်။

(ဂ)နိုင်ငံခြားသားမှ မြန်မာလိုင်စင် (ခ) သက်တမ်းတိုးရာတွင် လိုအပ်ချက်များ –

(၁)လျှောက်လွှာပုံစံ (၁) စောင်။

(၂)သက်တမ်းရှိ Passport (မိတ္တူ (၁) စောင်)။

(၃)လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ ။နောက်ခံအပြာရောင်။

(၄)မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ်မူရင်း။မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်ပါအစစ်။

၃။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်း သတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ လိုင်စင်အမျိုးအစားသက်တမ်း
(က)အမောင်းသင်လိုင်စင်(၁) နှစ်

(ခ)(က) လိုင်စင်(၅) နှစ်

(ဂ)(ခ) လိုင်စင်(၅) နှစ်

(ဃ)(ဂ) လိုင်စင်(၅) နှစ်

(င)(ဃ) လိုင်စင်(၃) နှစ်

(စ) ( င)လိုင်စင်(၃) နှစ်

(ဆ)(ဌ) လိုင်စင်(၅) နှစ်

(ဇ)(စ) လိုင်စင်(၅) နှစ်

(ဈ)အပြည်ပြည်ဆိုင် ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်(၁) နှစ်

Credit : ကညန