ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၁.၂.၂၀၁၈ မွ ၂၇.၂.၂၀၁၈ အထိ ေဟာစာတမ္း

ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၁.၂.၂၀၁၈ မွ ၂၇.၂.၂၀၁၈ အထိ ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္းပါ။ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ မွ ၂၇) ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္…….

ဆရာဇင္ေယာ္နီ