အ ရာရာ တိုင္းတြင္ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆိုးျပစ္ တို႔သည္ ရွိတတ္ၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ငါးပါးသီလကိုက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ ဆိုးျပစ္မ်ား လည္း ရွိေလသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို မေနာမယ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားခဲ့ဖူးေလသည္။ စာဖတ္သူမ်ား က ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းရန္လြယ္ကူသကဲ့သို႔ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္လည္း အလြန္လြယ္ကူေၾကာင္း။ ထို႔