အႏုပညာေလာကမွာ ရပ္တည္လာတာ ၾကာေနျပီျဖစ္တဲ့ နဒီဝင့္ႏိုင္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္မွုေပးမယ္ဆိုျပီး အတူတူအိပ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ကမ္းလွမ္းမွုမ်ိဳးေတြ ၾကံဳခဲ့ရဖူးတယ္လို႔ဆိုလာပါတယ္။ ကိုယ္ေတြလည္း ၾကံဳပါတယ္။ ၾကံဳရတယ္ဆိုတာက ကိုယ္ကိုတိုင္နဲ႔လည္း ဆိုင္ပါတယ္ အဲဒါက။ သူမ်ားတစ္ေယာက္လုပ္လို႔ အကုန္လံုးလုပ္ရမယ္လို႔လည္း မေျပာလိုဘူးေလ။ ဒီအႏုပညာက ကံလည္းလိုတယ္ စန္းလည္းလိုတယ္ ဘုရား၊ တရားလည္းလုိတယ္။ အေနာက္က Back Ground လည္းလုိတယ္။ ကိုယ္ေတြဆိုရင္ ေအာက္ေျခကေနတက္လာတာ။