ပုထုဇဥ္လူသားတိုင္း ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈျပဳၾကပါသည္။ ကံ.. ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ၾကသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မိမိျပဳခဲ့ေသာ ကံအလ္ိုက္ အေကာင္း၊အဆိုး ကို စံစား၊ခံစားၾကမယ္ ဆိုတာ ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။ အေကာင္းအဆိုး ေဝခြဲမရခင္ အခ်ိန္အခါက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မိမိတို ့၏ မေကာင္းမႈကံ ကို အေကာင္းအဆိုးနားလည္ သေဘာေပါက္လာ ခ်ိန္တြင္ ေနာင္တရေစလ်က္၊ မိမိတို