အလွဴဒါနျပဳျခင္းသည္ ကုသုိလ္ရရန္ျဖစ္၏။ အလွဴပြဲ၌ ၾကက္၊ ဝက္၊ ႏြားမ်ားကုိ သတ္၍ ေကြ်းေမြးျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္တစ္ပဲ ငရဲတစ္ပိႆာ ျဖစ္ရ၏။ အလွဴရွင္သည္ ပင့္သံဃာ၊ ဖိတ္ထားေသာ ပရိသတ္အတြက္ ေလာက္ေလာက္ငင ျဖစ္ေစရန္ ၾကက္က ဘယ္ႏွစ္ေကာင္၊ ဝက္က ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ သတ္၍ ေက်ြးရမည္ဟု စိတ္ကုိျဖစ္ေစ၏။ မလွဴမီကပင္ မေနာကံ အကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။