မၾကာေသးမီကပင္ အသက္ (၂၀) အရြယ္ ညီေလးတစ္ဦး ကြ်န္ေတာ္ဆီ ေရာက္လာျပီး အူက်ေနသည္ မွာ (၇) ရက္ ေတာင္ရွိျပီဟု ဆိုပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း “ညီေလး မင္းေရ ခဲမကပ္ဘူးလား” ေမးရာ ကပ္တယ္ ခဏပဲ ႐ွံဳ႕သြားတာ ျပီးရင္ျပန္က်လာတာပဲဟု ဆိုေလသည္။ ေလ့လာမိသေလာက္ ေဘာက်ျခင္းကို ေသြးေဘာ၊ ေလေဘာ၊ ေရေဘာ၊