ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အပ်ိဳအရြယ္ မိန္းကေလးဦးေရသည္ လူပ်ိဳအရြယ္ ေယာက်ၤားေလးဦးေရထက္ ပိုမ်ားေနၿပီး လူငယ္မ်ားအၾကား လက္ထပ္သူဦးေရ ေလ်ာ့နည္း

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အပ်ိဳအရြယ္ အမ်ိဳး သမီး ဦးေရသည္ လူပ်ိဳအရြယ္ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ပိုမ်ားေနၿပီး လူငယ္မ်ားအၾကား လက္ထပ္သူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ လဝက ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္း က်ဆင္းလာၿပီး အသက္ ၂၅ႏွစ္မွ၂၉ႏွစ္အုပ္စု၊ အသက္၃၀မွ ၃၄ အုပ္စုတို႔တြင္ သိသိသာသာေတြျမင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

” လူပ်ိဳအပ်ိဳအရြယ္ ေတြ ၂၅-၂၉ ဝန္းက်င္ေတြမွာ ေလ်ာ့နည္းလာတာကိုေတြ႔ရတယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳသူေတြ နည္းလာတာကိုလည္းေတြ႔ရတယ္”ဟု တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
ထိုသို႔ နည္းလာမႈေၾကာင့္ ေရ႐ွည္တြင္ လူဦးေရ၊ လုပ္သား႐ွားပါးမႈမ်ားၾကံဳေတြႏိုင္လာရေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“ေမြးဖြားမႈႏႈန္း နည္းလာတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ေနာက္ စီးပြားေရး လူမႈေရးေတြလည္း ပါတာေပါ့”ဟု၎ကထပ္မံေျပာဆိုသည္။
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၃၄ႏွစ္အတြင္း က်ားဦးေရ ၄၂၄၉၆႐ွိၿပီး၊ မဦးေရ ၄၄၃၇၆႐ွိကာ၊က်ားဦးေရ၏၃၂ရာခိုင္​ႏႈန္​း မွာ လယ္ယာ၊သစ္ေတာႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မဦးေရ၏၃၅ဒသမ၄ ရာခိုင္​ႏႈန္​း မွာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေရာင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူဦးေရ ႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အစီရင္ခံစာမွ စံုစမ္းသိ႐ွိရသည္။

Source : ေျမလတ္ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္